ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญพบกับกิจกรรม SNRU BOOK & ICT FAIR 2561 แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดและเลือกซื้อหนังสือ ในโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พบกับหนังสือจากร้านหนังสือและสำนักพิมพ์ชั้นนำมากมาย อาทิ ศูนย์หนังสือจุฬามหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอื่น ๆ และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มาเลือกหนังสือที่ต้องการอ่าน เพื่อซื้อมาให้บริการที่ห้องสมุด และร่วมกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญพบกับกิจกรรม SNRU BOOK & ICT FAIR 2561 แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดและเลือกซื้อหนังสือ ในโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 พบกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการประกวดร้องเพลง, Human library ,สอยดาว, SNRU  Book Fair, สมุดทำมือและบูธสินค้าภายในงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ และลาน K-park มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมเสนอชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บริการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
                 ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ไว้บริการเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดบริการสั่งซื้อหนังสือเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะอาจารย์สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและนักศึกษาที่จะใช้ในการค้นคว้าต่าง ๆ อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมเสนอชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

สืบค้น


ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับรางวัลตามโครงการยอดนักอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฎิบัติการบริหาร การจัดการ และอัตราค่าธรรมเนียมเช่า บริการ ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (News Clipping Online)

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

คณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ และแนะนำเกี่ยวกับงาน งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และงานบริการสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม “คณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

คณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

วันจันทร์ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ และแนะนำเกี่ยวกับงาน งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และงานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม “คณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง”