ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่าน 3 ช่องทาง

1.แบบฟอร์มออนไลน์  URL :  https://goo.gl/forms/WrmFVVMs1275Udq32

2. อีเมล์ : arit_snru@snru.ac.th

3. ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่ งานบริการสารสนเทศ เคาน์เตอร์ ยืม – คืน ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด”

สืบค้น


ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับรางวัลตามโครงการยอดนักอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฎิบัติการบริหาร การจัดการ และอัตราค่าธรรมเนียมเช่า บริการ ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (News Clipping Online)

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 รองผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโโนโลยีสารสนเทศได้ออกพื้นที่ฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มอบอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ และเก้าอี้ มอบให้โรงเรียนบ้านโนนกุง  อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม”

โครงการฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโโนโลยีสารสนเทศได้ออกพื้นที่ฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มอบอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ และเก้าอี้ มอบให้โรงเรียน 2 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี 2.โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม”

โครงการฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโโนโลยีสารสนเทศได้ออกพื้นที่ฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มอบอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ และเก้าอี้ มอบให้โรงเรียน 2 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 2.โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 

อ่านเพิ่มเติม “โครงการฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม”

การจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ การจัดการความรู้ KM มีการนำเสนอ 2 ชื่อเรื่อง 1.ทคนิคการทำงานเป็นทีม 2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประเด็นการพิสูจน์ตัวตน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “การจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”