ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้ทรงคุณวุฒิสำนักฯ รองผู้อำนวยสำนักฯ และหัวหน้างานทั้ง 7 ฝ่ายงาน   ณ ห้องประชุม 1141 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ครั้งที่ 1/2561”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับรางวัลตามโครงการยอดนักอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฎิบัติการบริหาร การจัดการ และอัตราค่าธรรมเนียมเช่า บริการ ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (News Clipping Online)

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้ทรงคุณวุฒิสำนักฯ รองผู้อำนวยสำนักฯ และหัวหน้างานทั้ง 7 ฝ่ายงาน   ณ ห้องประชุม 1141 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ครั้งที่ 1/2561”

MOU ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เซ็นสัญญาข้อตกลงการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของบริษัท  GALE CENGAGE Learning โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักฯและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสักขีพยาน ในการทำข้อตกลงครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “MOU ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)”

เสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตใน มรสน.

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.45 น. ผู้อำนวยการสำนักฯ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ถ่ายรูปเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “เสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตใน มรสน.”

ปรับปรุงห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ไปปรับปรุงห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม โดยมีบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ช่วยเหลือ โดยมีการแบ่งหมวดหมู่หนังสือ การจัดชั้นหนังสือ ณ ห้องสมุด อาคารหลวงตาชี(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จังหวัดนครพนม

อ่านเพิ่มเติม “ปรับปรุงห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม”

สำรวจห้องสมุดและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าสำรวจ ห้องสมุดและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาคารหลวงตาชี(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม และได้ปรึกษาวางแผนในการทำงานด้านห้องสมุดและเครืข่ายอินเทอร์เน็ต

อ่านเพิ่มเติม “สำรวจห้องสมุดและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม”