ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม “แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับรางวัลตามโครงการยอดนักอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฎิบัติการบริหาร การจัดการ และอัตราค่าธรรมเนียมเช่า บริการ ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (News Clipping Online)

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

พิมพ์คำสืบค้น เลือกเขตข้อมูล

สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ONE SEARCH @ SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY
ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (35th WUNCA)” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม “บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (35th WUNCA)” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี”

โครงการการอบรมสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบยืม – คืน หนังสือออนไลน์ (e-book)” และ “การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web Opac)” ในภาคบ่าย มีนักศึกษาสาขา คหกรรม ภาษาอักฤษ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113-1114 อาคาร 11 ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการการอบรมสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560”

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2560

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2560”

โครงการการอบรมสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบยืม – คืน หนังสือออนไลน์ (e-book)” และ “การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web Opac)” ในภาคเช้า มีนักศึกษาสาขา อุตสาหกรรมศิลป์ สังคม ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113-1114 อาคาร 11 ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการการอบรมสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560”