ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์

ปรัชญา

ศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ ก้าวสู่คุณภาพด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการทำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ควบคู่กับพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อรองรับการให้บริการด้วยคุณภาพ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล

พันธกิจ

1. พัฒนาและให้บริการแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

2. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีทักษะการรู้ดิจิทัล

3. เป็นแหล่งฝึกอบรมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

4. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น

5. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

6. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

8. พัฒนาระบบการให้บริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเพื่อให้สามารถเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

10. บริหารจัดการสำนักด้วยหลักธรรมาภิบาล

11. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์

รู้การบริการที่ดี รู้งานรู้หน้าที่ รู้รักสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี รู้สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคม

ตราสัญลักษณ์ประจำสำนัก

ดาวโหลดที่นี่

17/04/2561