ประวัติความเป็นมาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติความเป็นมาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งขึ้นตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อปี พ.ศ.2548
โดยรวม ศูนย์วิทยบริการ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน โดยแบ่งส่วนงานภายในสำนักออกเป็น 6 งาน ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3. งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
4. งานบริการสารสนเทศ
5. งานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
6. งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้การดำเนินการของสำนักมุ่งเน้นจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและให้บริการกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ช่วงเวลา
1 อาจารย์สุนทร ไชยชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2548 – 2556
2 ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2556 – 2560
3 อาจารย์สมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560 – ปัจจุบัน
13876445_1059421267468861_1841322943649156310_n 14068167_1076519729092348_4538200327337359693_n
สถานที่ตั้ง  
สำนักงานผู้อำนวยการ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) ชั้น 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000