แหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

หนังสือสีเขียว ห้องสมุดพิจารณาถึงคุณลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลัก 3 ประการดังนี้

          หนึ่ง คัดเลือกทรัพยากรที่มีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกพืชออร์แกนิค พลังงาน ปัญหาโลกร้อน เทคโนโลยีสีเขียว เป็นต้น

          สอง การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยการจำหน่ายออกหนังสือเก่าหรือทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วด้วยการหาทางนำกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลแทนที่จะทิ้ง เช่น นำไปขายหรือบริจาค กรณีของหนังสือกระดาษจะสามารถนำไปหมุนเวียนได้ง่ายกว่าสื่อโสตทัศน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

          สาม เลือกรูปแบบทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสำนักพิมพ์หลายแห่งพยายามผลิตสิ่งพิมพ์สีเขียว โดยใช้กระดาษรีไซเคิลและดำเนินการปลูกต้นไม้ทดแทน ในขณะที่ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดพลังงานในการเข้าถึงสารสนเทศ แต่ในขณะเดียวกันการผลิตอุปกรณ์และการใช้งานก็บริโภคกระแสไฟฟ้าจำนวนมาก อย่างไรก็ตามห้องสมุดสีเขียวก็ต้องหาแนวทางลดการใช้พลังงานจากทรัพยากรทั้ง 2 ประเภทไปพร้อม ๆ กัน

  ทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหาและให้บริการ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งทรัพยากรเป็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

แหล่งข้อมูลประเภทหนังสือ

ที่

แหล่งข้อมูล

จำนวน

Keyword

1

ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

Wep Opac (หนังสือทั่วไป)

http://alist.snru.ac.th

508 ชื่อเรื่อง

Environment, สิ่งแวดล้อมศึกษา, สิ่งแวดล้อม, พลังงาน

2

ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

Wep Opac (หนังสือวิจัย, วิทยานิพนธ์)

http://alist.snru.ac.th

137 ชื่อเรื่อง

Environment, สิ่งแวดล้อมศึกษา, สิ่งแวดล้อม, พลังงาน

3

ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

Wep Opac (นิตยสาร, วารสาร)

http://alist.snru.ac.th

17 ชื่อเรื่อง

Environment, สิ่งแวดล้อมศึกษา, สิ่งแวดล้อม, พลังงาน

4

ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

Wep Opac (สื่อโสตทัศน์)

http://alist.snru.ac.th

88 ชื่อเรื่อง

สิ่งแวดล้อม, พลังงาน

รวม

750 ชื่อเรื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 63

แหล่งข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks

ที่

แหล่งข้อมูล

จำนวน

Keyword

1

Gale eBooks

26 ชื่อเรื่อง

Environment

2

EBSCO eBooks

1,284 ชื่อเรื่อง

Environment

หน่วยงานภายนอก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบสือสิ่งแวดล้อม (deqp.go.th)