หน้าหลัก

Arrow
Arrow
Slider

การจัดการความรู้เรื่อง “ห้องสมุดสีเขียว ตามรอยเส้นทางขยะเพื่อสุขภาวะที่ดี”

การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศ SNRU Tracking

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อัตลักษณ์องค์กร

รู้การบริการที่ดี รู้งานรู้หน้าที่ รู้รักสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี รู้สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคม