หน้าหลัก

Arrow
Arrow
Slider

องค์ความรู้เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศ Single Sign-On ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดการความรู้ เรื่อง การออกรายงานด้วยโปรแกรม Power BI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดการความรู้ เรื่อง การบริการทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อัตลักษณ์องค์กร

รู้การบริการที่ดี รู้งานรู้หน้าที่ รู้รักสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี รู้สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคม