หน้าหลัก

banner2019-100619.jpeg
banner2019-100619.jpeg
banner2019-100619.jpeg
banner2019-100619.jpeg
previous arrow
next arrow

การจัดการความรู้เรื่อง “ห้องสมุดสีเขียว ตามรอยเส้นทางขยะเพื่อสุขภาวะที่ดี”

การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศ SNRU Tracking

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อัตลักษณ์องค์กร

รู้การบริการที่ดี รู้งานรู้หน้าที่ รู้รักสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี รู้สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคม

Copyright © 2017. All rights reserved.