ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์


นายอัครชัย ใจตรง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 08-2887-2238 ภายใน 232
อีเมล์ : akarachai@snru.ac.th

นายชาญชัย  บาลศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 06-1131-3404 ภายใน 231
อีเมล์ : baothaipu@snru.ac.th

นางสาวอุ่นเรือน  แสนเสน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-7490-4684 ภายใน 221
อีเมล์ : aunruan@snru.ac.th