KM ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงานและกำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวิเคราะห์หาหัวข้อการจัดการองค์ความรู้ และได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่หลายระบบเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานระบบจึงได้เกิดแนวคิดในการยืนยันตัวตนและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวแต่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศได้หลายระบบทางสำนักจึงได้จัดทำองค์ความรู้เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศ Single Sign-On