KM ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ การออกรายงานด้วยโปรแกรม Power BI

อบรมเชิงปฏิบัติการ POWER BI โซลูชั่น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ POWER BI โซลูชั่น โดยมีวิทยากรจากบริษัทล้านนาดอทคอม บรรยายในเนื้อหาและฝึกปฏิบัติให้กับผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1117 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร