KM ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

ผู้ปฏิบัติงานได้นำความรู้จากการเสาะแสวงหามาปฏิบัติจริงโดยทดลองร่วมกับระบบสารสนเทศ ดังนี้ 1. ระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ระบบยื่นหนังสือรับรองออนไลน์ เป็นต้น และได้นำเสนอระบบดังกล่าวกับผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมคำแนะนำจากผู้ใช้งานจริง แล้วนำข้อมูลที่ได้รวบรวมมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นร่างคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้งานระบบสารสนเทศ Single Sign-on