KM ขั้นตอนที่ 4 การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

นำร่างคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้งานระบบสารสนเทศ Single Sign-on ที่ได้จากการทดลองมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยเริ่มที่ฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ