KM ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การออกรายงานด้วยโปรแกรม Power BI

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การออกรายงานด้วยโปรแกรม Power BI

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดประชุม ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11) โดยได้เรียนเชิญตัวแทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้แก่

  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  • กองนโยบายและแผน

  • งานบุคคุลและนิติการ

เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือการออกรายงานด้วยโปรแกรม Power BI เทคนิคการทำงาน การแก้ปัญหา เพื่อปรับปรุงคู่มือการออกรายงานด้วยโปรแกรม Power BI