KM ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การออกรายงานด้วยโปรแกรม Power BI

Power BI คืออะไร

Power BI เป็นชุดของเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (ฺBusiness Analytics Tool) และสร้างรายงานได้อย่างน่าสนใจ Power BI Dashboard ช่วยให้มุมมอง 360 องศา ให้กับผู้ใช้งานเพื่อประกอบการตัดสินใจ แบบรวมศูนย์ สามารถอัพเดต ได้อย่างทันที อีกทั้งยังสามารถดูได้จากทุกๆ อุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถทำ คลิกเพื่อดูข้อมูลในมุมที่ต้องการ เพื่อที่จะหาคำตอบ เพื่อตัดสินใจ การสร้าง Dashboard ก็ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังมากกว่า 50 ตัวเชื่อมต่อ ที่เป็นที่นิยม และยังมี Dashboard ที่สร้างมากึ่งสำเร็จรูปที่จะให้ทุกท่านสร้าง Dashboard ได้อย่างรวดเร็ว และคุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงานของคุณได้จาก Apps Power BI Mobile ทั้งใน Windows, iOS, Android อีกด้วย ด้วยหลักการของ Design One View Anywhere

เพราะการตัดสินใจในเชิงธุรกิจต้องการความถูกต้องและรวดเร็วของข้อมูล เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่เป็น Self Data Analysis มีความเก่งกาจขึ้นมาก และพร้อมที่จะให้ทุกท่านสามารถนำข้อมูลมหาศาล มาจัดระเบียบ ปรับแต่ง คำนวณ พร้อมกับการสร้างรายงานให้สวยงาน น่าสนใจ และ Interactive ได้ เรียกดูได้ในทุก Platform ทั้ง PC, Tablet และ Mobile อีกด้วย เพื่อให้คุณสามารถได้ข้อมูลก่อนใคร

Power BI Desktop คือ เครื่องมือในการจัดการกับข้อมูล ทั้ง จัดระเบียบ คำนวณ ปรับแต่งอัตโนมัติ และยังเป็นเครื่องมือในการสร้างรายงาน  มีความสามารถในการรวม ประสานข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้ง ฐานข้อมูล ไฟล์ต่างๆ ทั้ง Excel, Text File และ ข้อมูลจากเว็บไซต์ ทำให้งานอันแสนน่าเบื่อ เป็นงานที่สนุก ใช้เวลาในการพัฒนาไม่มาก

Power BI จะยังสามารถนำข้อมูลของทั้งองค์กร ไม่ว่าจะอยู่บน คลาวน์ (Cloud) หรือ On-Premise โดยใช้ Power BI Gateway ที่จะเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูล SQL Server, Analysis Service หรือแหล่งต่างๆ ให้มาอยู่ใน Dashboard เดียวกันใน Power BI  และเผยแพร่ไปให้กับทุกๆ อุปกรณ์ หรือนำไปแสดงผลในเว็บไซต์ ด้วย embed code

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การออกรายงานด้วยโปรแกรม Power BI

คณะกรรมการดำเนินงานองค์ความรู้ การออกรายงานด้วยโปรแกรม Power BI ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาทดลองปฏิบัติจริงโดยการนำ โปรแกรม POWER BI มาใช้ออกรายงานสารสนเทศ เช่น การออกรายงานข้อมูลจำเป็นพื้นฐานครัวเรือนในรูปแบบกราฟ แผนภูมิและนำเสนอรายงานดังกล่าวให้กับผู้บริหาร โดยผู้ปฏิบัติได้ทำการจดบันทึกเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้บริหารที่มีความต้องการข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย ที่ได้รับคำแนะนำจากผู้ใช้จริง แล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นร่างคู่มือการใช้งาน โปรแกรม POWER BI เรื่อง การออกรายงานด้วยโปรแกรม POWER BI