ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำงานเป็นทีมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ