บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 

นายชาญชัย  บาลศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
IP-Phone : 238
อีเมล์ : baothaipu@snru.ac.th


นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหา
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
IP-Phone :  236
อีเมล์ : thamonwan@snru.ac.th


นางลำดวน กุลยณีย์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
IP-Phone :  237
อีเมล์ : lamduan@snru.ac.th


นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่าย
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
IP-Phone : 231
อีเมล์ : rangsun@snru.ac.th


นางสาวพัศนี คำตั้งหน้า
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
IP-Phone :  220
อีเมล์ : pudsanee.k@snru.ac.th