บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ


อาจารย์ ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


นายชาญชัย  บาลศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 06-1131-3404 ภายใน 231
อีเมล์ : baothaipu@snru.ac.th

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหา
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-4510-6490 ภายใน 236
อีเมล์ : thamonwan@snru.ac.th

นางลำดวน กุลยณีย์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-3458-9982 ภายใน 236
อีเมล์ : lamduan@snru.ac.th

 


นางสาวพัศนี คำตั้งหน้า
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
โทรศัพท์ : 08-6237-1429 ภายใน 236
อีเมล์ : pudsanee.k@snru.ac.th

นายพอเจตน์ เกษมสินธุ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 09-3070-5648 ภายใน 236
อีเมล์ : pojed@snru.ac.th

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร