บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 

นายชาญชัย  บาลศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 06-1131-3404 ภายใน 238
อีเมล์ : baothaipu@snru.ac.th


นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหา
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-4510-6490 ภายใน 236
อีเมล์ : thamonwan@snru.ac.th


นางลำดวน กุลยณีย์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-3458-9982 ภายใน 237
อีเมล์ : lamduan@snru.ac.th


นางสาวพัศนี คำตั้งหน้า
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
โทรศัพท์ : 08-6237-1429 ภายใน 220
อีเมล์ : pudsanee.k@snru.ac.th