คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์กรกช มาตะรัตน์ 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกรรมการ

อาจารย์นวรัตน์ เมืองเล็น
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองประธานกรรมการ


ศ.ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ


ผศ.ดร.อิฐอารัญ ปิติมล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ


อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ


นางเจริญพร บาทชารี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กรรมการ


นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่าย
และบริการคอมพิวเตอร์

กรรมการ


นายกิตติภูมิ คำศรี
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
กรรมการ


นายชาญชัย บาลศรี
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กรรมการ


นางสาวอังคณา ศิริกุล
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ

ที่มา : 

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560
  2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562
  3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 336/2564 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  4. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 800/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2565
  5. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 375/2566 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ