คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกรรมการ

อาจารย์รดาณัฐ ภูสมนึก
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองประธานกรรมการ


ศ.ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ


ผศ.พิศิษฐ์ แสงวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ


อาจารย์สุนทร  ไชยชนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ


ผศ.ดร.อิฐอารัญ  ปิติมล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ


นางเจริญพร บาทชารี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กรรมการ


นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่าย
และบริการคอมพิวเตอร์

กรรมการ


นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์
หัวหน้างานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
กรรมการ


นายชาญชัย บาลศรี
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กรรมการ


นางสาวอังคณา ศิริกุล
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ