บุคลากรงานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์


อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 08-3353-4753 ภายใน 233
อีเมล์ : promaster@snru.ac.th

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-7838-7599 ภายใน 224
อีเมล์ : chirasak@snru.ac.th

นายอรรณพ อรังศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 09-0970-5950 ภายใน 233
อีเมล์ : annop@snru.ac.th

นายอลงกรณ์ ศรีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-6218-7115 ภายใน 224
อีเมล์ : alongkorn@snru.ac.th

 


นายธีระยุทธ  โคธิเวทย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-1974-7499 ภายใน 224
อีเมล์ : teerayutkotiwat477@snru.ac.th

นายเอกราช วงค์กระโซ่
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-5648-5234 ภายใน 227
อีเมล์ : wongkraso@snru.ac.th

นายประไพ  ศรีสมัย
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 08-1974-7499 ภายใน 226
อีเมล์ : parpai.sri@snru.ac.th

 


นายสุบิน แก้วก่า
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 09-3369-2859 ภายใน 221
อีเมล์ : subin@snru.ac.th

นายวิทวัส จักรคม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 08-6459-8361 ภายใน 224
อีเมล์ : witthawat@snru.ac.th

 

 

 

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร