บุคลากรงานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์

 


นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
IP-Phone :  223
อีเมล์ : promaster@snru.ac.th


นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
IP-Phone :  224
อีเมล์ : chirasak@snru.ac.th


นายเอกราช วงค์กระโซ่
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
IP-Phone :  224
อีเมล์ : wongkraso@snru.ac.th


นายอรรณพ อรังศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
IP-Phone :  224
อีเมล์ : annop@snru.ac.th


นายประไพ  ศรีสมัย
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
IP-Phone :  221
อีเมล์ : parpai.sri@snru.ac.th


นายธีระยุทธ  โคธิเวทย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
IP-Phone :  224
อีเมล์ : teerayutkotiwat477@snru.ac.th


นายวิทวัส จักรคม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
IP-Phone :  224
อีเมล์ : witthawat@snru.ac.th