บุคลากรงานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์

 


นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 08-3353-4753 ภายใน 223
อีเมล์ : promaster@snru.ac.th


นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-7838-7599 ภายใน 224
อีเมล์ : chirasak@snru.ac.th


นายเอกราช วงค์กระโซ่
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-5648-5234 ภายใน 227
อีเมล์ : wongkraso@snru.ac.th


นายอรรณพ อรังศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 09-0970-5950 ภายใน 224
อีเมล์ : annop@snru.ac.th


นายประไพ  ศรีสมัย
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 08-1974-7499 ภายใน 226
อีเมล์ : parpai.sri@snru.ac.th


นายธีระยุทธ  โคธิเวทย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-1974-7499 ภายใน 224
อีเมล์ : teerayutkotiwat477@snru.ac.th


นายวิทวัส จักรคม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-6459-8361 ภายใน 224
อีเมล์ : witthawat@snru.ac.th