ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดยกำหนดการฝึกอบรมดังกล่าวในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและทคโนโลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน”

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม อบอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และพื้นที่โดยรอบอาคาร 11

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม อบอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และพื้นที่โดยรอบอาคาร 11

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม อบอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และพื้นที่โดยรอบอาคาร 11”

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL) วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123-1124) อาคารภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบถามเพิ่มเติม 042970048 ภายใน 237 อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL)”

ขอเชิญแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรทุกท่านแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด หนังสือที่แนะนำเข้ามาจะได้รับการตรวจสอบว่า มีในห้องสมุดหรือไม่ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้พิจารณาร่วม ซึ่งการพิจารณาอยู่ภายใต้ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเป็นสำคัญ

ช่องทางการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

 1. แนะนำสั่งซื้อออนไลน์ : https://forms.gle/zekGHFYniXK45muA9
 2. แบบฟอร์มแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด : ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
 3. เฟสบุ๊คแฟนเพจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ www.facebook.com/ARIT.SNRU
 4. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2
 5. หมายเลขโทรศัพท์  0-4297-0048 ภายใน 238, 236,231,237
 6. ส่งรายชื่อหนังสือได้ที่อีเมลล์ : arit@snru.ac.th

แนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ

 1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  URL : https://www.se-ed.com/
 2. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  URL : https://www.chulabook.com/th
 3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ URL : http://bookstore.tu.ac.th/
 4. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร   URL : http://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/
 5. ร้านนายอินทร์  URL : https://www.naiin.com/
 6. ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น  URL : http://shop.kku.ac.th/
 7. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.kubookol.com/

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ฐานข้อมูล

 • เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 9 ฐาน ดังตารางด้านล่าง

1. ACM Digital Library

ฐานข้อมูล ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM
(Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ
เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม
ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน
ระยะเวลาให้บริการ (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) รวม 12 เดือน
เข้าใช้งานได้ที่ https://dl.acm.org/

2. SpringerLink – Journal

ฐานข้อมูล SpringerLink – Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน
ระยะเวลาให้บริการ (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) รวม 12 เดือน
เข้าใช้งานได้ที่ https://link.springer.com/

3. American Chemical Society Journal (ACS)

ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
ระยะเวลาให้บริการ (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) รวม 12 เดือน
เข้าใช้งานได้ที่ https://pubs.acs.org/

4. Emerald Management

ฐานข้อมูล Emerald Management  มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่

1) Accounting, Finance & Economics
2) Business, Management & Strategy
3) Tourism & Hospitality Management
4) Marketing
5) Information & Knowledge Management
6) HR, Learning & Organization Studies
7) Operations, Logistics & Quality
8) Property Management & Built Environment
9) Public Policy & Environmental Management

ระยะเวลาให้บริการ (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) รวม 12 เดือน
เข้าใช้งานได้ที่ https://www.emerald.com/insight/

5. Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals) มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง

รายการชื่อเรื่อง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ระยะเวลาให้บริการ (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) รวม 12 เดือน
เข้าใช้งานได้ที่ https://shorturl.asia/tHkDs

6. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text

ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ระยะเวลาให้บริการ (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) รวม 12 เดือน

เข้าใช้งานได้ที่ https://shorturl.asia/3tW8J

7. ScienceDirect

ฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่

1) Agricultural and Biological Sciences
2) Computer Science
3) Engineer
4) Social Sciences

สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

รายการชื่อเรื่อง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ 

ระยะเวลาให้บริการ (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) รวม 12 เดือน

เข้าใช้งานได้ที่ https://www.sciencedirect.com/

8. Engineering Source

ฐานข้อมูล Engineering Source เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์

สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง
ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง

รายการชื่อเรื่อง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ 

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ระยะเวลาให้บริการ (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) รวม 12 เดือน

เข้าใช้งานได้ที่ https://shorturl.asia/EiuMP

9. IEEE Electronic Library (IEL)

ฐานข้อมูล IEEE Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ (สามารถใช้งานได้เฉพาะบทคัดย่อ) หากต้องการฉบับ fulltext กรุณาติดต่อ email : arit@snru.ac.th

เข้าใช้งานได้ที่ http://ieeexplore.ieee.org/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใช้ VPN 
ศึกษาคู่มือการใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ https://arit.snru.ac.th/vpn
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (reference database)
Tel : 0 4297 0048 Ip-phone 236, 238
Facebook : arit.snru
Line : @hsy1992t
--------------------------------------------
งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ (VPN)
Tel : 0 4297 0039 Ip-phone 223, 225
Facebook : arit.snru