สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 (วันหยุดชดเชยสงกรานต์)

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ตรวจสอบรายการหนังสือที่ยืมไป รวมถึงเช็คว่ามีค่าปรับคงค้าง และสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return)หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew https://arit.snru.ac.th (ต้องขออภัยในความไม่สะดวก)

อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 (วันหยุดชดเชยสงกรานต์)”

หยุดให้บริการ วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 เนื่องด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear สัญจร

อ่านเพิ่มเติม “หยุดให้บริการ วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563”

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “Library Care the Bear สัญจร”

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “Library Care the Bear สัญจร” วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “Library Care the Bear สัญจร””

บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรทุกท่านแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด หนังสือที่แนะนำเข้ามาจะได้รับการตรวจสอบว่า มีในห้องสมุดหรือไม่ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้พิจารณาร่วม ซึ่งการพิจารณาอยู่ภายใต้ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม “บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ห้องสมุด หยุดให้บริการ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เนื่องด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม“การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว”

อ่านเพิ่มเติม “ห้องสมุด หยุดให้บริการ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563”

ขอเชิญร่วมตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT )

ขอเชิญร่วมตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment : ITA อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT )”