ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 10 ขยายเวลารับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ในระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป
ลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาได้ที่ https://aritnet10.snru.ac.th/

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 10 ขยายเวลารับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดยกำหนดการฝึกอบรมดังกล่าวในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและทคโนโลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน”

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และพื้นที่โดยรอบอาคาร 11

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม อบอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และพื้นที่โดยรอบอาคาร 11

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และพื้นที่โดยรอบอาคาร 11”

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL) วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123-1124) อาคารภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบถามเพิ่มเติม 042970048 ภายใน 237 อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL)”