ขอเชิญร่วมตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT )

ขอเชิญร่วมตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment : ITA อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT )”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาในการส่งทรัพยากรสารสนเทศและยกเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่ง ระยะเวลาตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาในการส่งทรัพยากรสารสนเทศและยกเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่ง ในสถานะการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาในการส่งทรัพยากรสารสนเทศและยกเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่ง ระยะเวลาตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563”

GALE | ฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใช้งานฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส “โควิด-19”

ฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักพิมพ์ Gale เพื่อเป็นประโยชน์แก่อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “GALE | ฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใช้งานฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส “โควิด-19””

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (กรณีจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน) ฉบับที่ 6

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (กรณีจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน) ฉบับที่ 6

อ่านเพิ่มเติม “ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (กรณีจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน) ฉบับที่ 6”