สวท.เปิดรับการบริการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ Creative Media Design โดย งานพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและเรียนรู้สมัยใหม่ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บริการ Creative Media Design เป็นบริการการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยมีบุคลากรงานพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและเรียนรู้สมัยใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะคอยช่วยเหลือในการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ กรอกแบบฟอร์มใช้บริการได้ที่นี่ Creative Media Design

งานพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและเรียนรู้สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Line : @ARITSNRU
Website : https://arit.snru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/ARIT.SNRU
โทรศัพท์ : 0 4297 0039 ภายใน 298
Email : arit.s@snru.ac.th