ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง มาตรการการลดใช้พลังงานและทรัพยากรสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง มาตรการการลดใช้พลังงานและทรัพยากรสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567