แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักฯ ตลอดจนมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย