บุคลากรงานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์


อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


นายกิตติภูมิ คำศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 08-3406-9279 ภายใน 225
อีเมล์ : kittipum@snru.ac.th

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-6378-5271 ภายใน 225
อีเมล์ : siriwan@snru.ac.th

นางพินิดดา  ธงษาราษฎร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-8562-6328 ภายใน 225
อีเมล์ : kratay_ai@snru.ac.th

นางสาววัชราภรณ์  ทอนรินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 09-6725-1247 ภายใน 225
อีเมล์ : thonrin@snru.ac.th

 


นายคณิน  งามมานะ
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 08-5244-9471 ภายใน 225
อีเมล์ : kanin@snru.ac.th

นายอนุสรณ์ จิตคาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : ——————- ภายใน 232
อีเมล์ : ———-@snru.ac.th

นายดนุชา  บัวพินธุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 08-5687-6422 ภายใน 225
อีเมล์ : danucha@snru.ac.th

 


นายอัครชัย ใจตรง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 08-2887-2238 ภายใน 232
อีเมล์ : akarachai@snru.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร