บุคลากรงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

นายกิตติภูมิ คำศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 08-3406-9279 ภายใน 225
อีเมล์ : kittipum@snru.ac.th


นางพินิดดา  ธงษาราษฎร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-8562-6328 ภายใน 225
อีเมล์ : kratay_ai@snru.ac.th


นายอนุสรณ์ จิตคาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 08-9573-5892 ภายใน 232
อีเมล์ : anusorn@snru.ac.th


นางสาววัชราภรณ์  ทอนรินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 09-6725-1247 ภายใน 225
อีเมล์ : thonrin@snru.ac.th


นายดนุชา  บัวพินธุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 08-5687-6422 ภายใน 225
อีเมล์ : danucha@snru.ac.th


นายสุบิน แก้วก่า
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 09-3369-2859 ภายใน 225
อีเมล์ : subin@snru.ac.th


นายคณิน  งามมานะ
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 08-5244-9471 ภายใน 225
อีเมล์ : kanin@snru.ac.th


นายอัครชัย ใจตรง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 08-2887-2238 ภายใน 232
อีเมล์ : akarachai@snru.ac.th