แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนและบริการการศึกษา ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบทิศทางที่ชัดเจน เพื่อจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสำนักฯโดยกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ระยะยาวที่แน่ชัด บูรณาการเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักฯ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการทำงานอย่างมีคุณภาพ  และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570


เเผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567)