บุคลากรงานบริการสารสนเทศ


อาจารย์ ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


นางสาววารุณี เพียรพจน์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริการสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 08-9225-4655 ภายใน 235
อีเมล์ : warunee@snru.ac.th

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


นางศศธร มาศสถิตย์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-6218-3260 ภายใน 235
อีเมล์ : sasatorn@snru.ac.th

นายวีระ  กงลีมา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 09-3335-7010 ภายใน 235
อีเมล์ : weera@snru.ac.th

 


นางสาวดาราวรรณ  ปัตโชติชัย
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : 08-9569-8097 ภายใน 235
อีเมล์ : darawan@snru.ac.th

นายวิศิษฐ์ ปวงศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 08-6227-5686 ภายใน –
อีเมล์ : Visit@snru.ac.th

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร