บุคลากรงานบริการสารสนเทศ

 

นางสาววารุณี เพียรพจน์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริการสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 064-2083823 ภายใน 236
อีเมล์ : warunee@snru.ac.th


นางศศธร มาศสถิตย์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-6218-3260 ภายใน 235
อีเมล์ : sasatorn@snru.ac.th


นายวีระ  กงลีมา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 09-3335-7010 ภายใน 235
อีเมล์ : weera@snru.ac.th


นายวิศิษฎ์ ปวงศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 08-6227-5686 ภายใน 234
อีเมล์ : visit@snru.ac.th


นางสาวดาราวรรณ  ปัตโชติชัย
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-9569-8097 ภายใน 235
อีเมล์ : darawan@snru.ac.th