บุคลากรงานบริการสารสนเทศ

 

นางสาววารุณี เพียรพจน์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริการสารสนเทศ
IP-Phone : 236
อีเมล์ : warunee@snru.ac.th


นางศศธร มาศสถิตย์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โIP-Phone : 235
อีเมล์ : sasatorn@snru.ac.th


นายวีระ  กงลีมา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
IP-Phone : 235
อีเมล์ : weera@snru.ac.th


นางสุวิดา สุจริต
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
IP-Phone : 231
อีเมล์ : suwida.lib@snru.ac.th


นางสาวดาราวรรณ  ปัตโชติชัย
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
IP-Phone : 235
อีเมล์ : darawan@snru.ac.th