ประวัติความเป็นมาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 11 ส่วนราชการ ประกอบด้วย คณะ 6 คณะ และ 5 สำนัก สถาบัน
                  เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 นั้น “สถาบันราชภัฏสกลนคร” ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” เป็นส่วนราชการและเป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมามีการประกาศใช้กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 มีการรวม ศูนย์วิทยบริการ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน จัดตั้งเป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครลำดับที่ 10 มีชื่อเรียกว่า “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 เมื่อปี พ.ศ. 2549 มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2549 แบ่งส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า “กอง” ในสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีชื่อเรียกว่า “สำนักงานผู้อำนวยการ” นอกจากนี้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นระดับงานหรือเทียบเท่านงาน พ.ศ. 2549 ให้แบ่งสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน 6 งาน ดังนี้

                   1) งานบริหารทั่วไป
                   2) งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
                   3) งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
                   4) งานบริการสารสนเทศ
                   5) งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
                   6) งานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์

                เมื่อปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน พ.ศ. 2561 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ ให้แบ่งส่วนราชการเป็นระดับงานหรือเทียบเท่า 7 งาน ดังนี้

                1) งานบริหารทั่วไป
                2) งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
                3) งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
                4) งานบริการสารสนเทศ
                5) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
                6) งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
                7) งานพัฒนาสื่อดิจิทัล
ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ช่วงเวลา
1 อาจารย์สุนทร ไชยชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2548 - 2556
2 อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2556 - 2560
3 อาจารย์สมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560 - ปัจจุบัน

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)