ลายมือชื่อดิจิทัล

1.ขั้นตอนการเชื่อถือลายมือชื่อดิจิทัล

2.การสร้าง Stamp และการใช้งาน

3 การใส่ comment และการลบกรอบ comment