บุคลากรงานพัฒนาสื่อดิจิทัล

 

นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อดิจิทัล
โทรศัพท์ : 08-8061-3253 ภายใน 298
อีเมล์ : siriwan@snru.ac.th

 

นายสิทธิชัย  แวววงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 09-6390-0924 ภายใน 298
อีเมล์ : jamesith@snru.ac.th