บุคลากรงานพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและเรียนรู้สมัยใหม่

 

นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อดิจิทัล
IP-Phone :  298
อีเมล์ : siriwan@snru.ac.th

 

นางสาวอุ่นเรือน แสนเสน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
IP-Phone :  298
อีเมล์ : aunruan@snru.ac.th