บุคลากรงานพัฒนาสื่อดิจิทัล

 

นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อดิจิทัล
IP-Phone :  298
อีเมล์ : siriwan@snru.ac.th

 

นายสิทธิชัย  แวววงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
IP-Phone :  298
อีเมล์ : jamesith@snru.ac.th