ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์

ปรัชญา

ศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ ก้าวสู่คุณภาพด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

              เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ e-University ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พันธกิจ

  1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและหลากหลาย
  2. พัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
  3. การบริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. สนับสนุนภารกิจหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็น e-University

อัตลักษณ์

เต็มใจบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล

ค่านิยมองค์กร

Service Mind : “มีจิตใจในการให้บริการ”

Service

S = Smile แปลว่า ยิ้มแย้ม
E = enthusiasm แปลว่า ความกระตือรือร้น
R = rapidness แปลว่า ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ
V = value แปลว่า มีคุณค่า
I = impression แปลว่า ความประทับใจ
C = courtesy แปลว่า มีความสุภาพอ่อนโยน
E = endurance แปลว่า ความอดทน เก็บอารมณ์

Mind

M = make believe แปลว่า มีความเชื่อ
I = insist แปลว่า ยืนยัน/ยอมรับ
N = necessitate แปลว่า การให้ความสำคัญ
D = devote แปลว่า อุทิศตน

ตราสัญลักษณ์ประจำสำนัก

ดาวโหลดที่นี่

17/04/2561