ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์

ปรัชญา

ศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ ก้าวสู่คุณภาพด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการทำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ควบคู่กับพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อรองรับการให้บริการด้วยคุณภาพ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล

พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและหลากหลาย
2. พัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
3. การบริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์

รู้การบริการที่ดี รู้งานรู้หน้าที่ รู้รักสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี รู้สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคม

ค่านิยมองค์กร

Service Mind : “มีจิตใจในการให้บริการ”

Service

S = Smile แปลว่า ยิ้มแย้ม
E = enthusiasm แปลว่า ความกระตือรือร้น
R = rapidness แปลว่า ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ
V = value แปลว่า มีคุณค่า
I = impression แปลว่า ความประทับใจ
C = courtesy แปลว่า มีความสุภาพอ่อนโยน
E = endurance แปลว่า ความอดทน เก็บอารมณ์

Mind

M = make believe แปลว่า มีความเชื่อ
I = insist แปลว่า ยืนยัน/ยอมรับ
N = necessitate แปลว่า การให้ความสำคัญ
D = devote แปลว่า อุทิศตน

ตราสัญลักษณ์ประจำสำนัก

ดาวโหลดที่นี่

17/04/2561