ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าใช้บริการ E-Journal SNRU บริการวารสารวิชาการในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญเข้าใช้บริการ E-Journal SNRU บริการวารสารวิชาการในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรทุกท่านแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด หนังสือที่แนะนำเข้ามาจะได้รับการตรวจสอบว่า มีในห้องสมุดหรือไม่ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้พิจารณาร่วม ซึ่งการพิจารณาอยู่ภายใต้ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเป็นสำคัญ

บริการบทความวารสารในห้องสมุด SNRU : Article Delivery Service

บริการจัดส่งไฟล์บทความวารสาร ที่ให้บริการภายในห้องสมุด สำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ต้องการบทความวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ระยะเวลาดำเนินการ 3 ชั่วโมงในวันทำการ

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ฐานข้อมูล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ในหัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Kinemaster ตัดต่อวีดีโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดอัตราค่าบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรม Human Library จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดทำมือพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายแบ็คดรอป โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การอบรมในวันนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom กว่า 390 ราย อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” อบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting ในวันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” อบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” อบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting ในวันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์)”

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม “บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล บ้านท่าสะอาด ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล บ้านท่าสะอาด ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่ในบริการปรับปรุงห้องสมุดและปรบปรุงระบบอิเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล บ้านท่าสะอาด ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม”

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายตรงผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

พฤศจิกายน 2561
2,185 คน
ธันวาคม 2561
1,079 คน
มกราคม 2562
1,640 คน
กุมภาพันธ์ 2562
1,537 คน