ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์ระบบการจองประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ขอประชาสัมพันธ์การจอง ระบบจองประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่านสามารถใช้ ชื่อเข้าใช้ระบบ(username) และรหัสผ่าน(password) เดียวกันกับ ระบบ eslip หรือ ระบบบุคลากร อ่านเพิ่มเติม “เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์ระบบการจองประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting”

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ (Gale empowering research)

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ (Gale empowering research) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ผ่านโปรแกรม Zoom)  โดยวิทยากร : คุณธนกฤต  ลภัสศิริกุล  จากสำนักพิมพ์ GALE อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ (Gale empowering research)”

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะการจัดสวนถาดจากแคคตัส (กระบองเพชร)” โดย คุณธนกฤต ลี้ไวโรจน์ จาก ฮูกคาเฟ่ Hook cafe ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะการจัดสวนถาดจากแคคตัส (กระบองเพชร)” วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. -12.00 น. โดย คุณธนกฤต ลี้ไวโรจน์ จาก ฮูกคาเฟ่ Hook cafe ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ลงทะเบียนออนไลน์ https://qrgo.page.link/iXLA7 อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะการจัดสวนถาดจากแคคตัส (กระบองเพชร)” โดย คุณธนกฤต ลี้ไวโรจน์ จาก ฮูกคาเฟ่ Hook cafe ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหารงานในมหาวิทยาลัย (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหารงานในมหาวิทยาลัย PDPA (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. วิทยากรโดย คุณนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหารงานในมหาวิทยาลัย (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ในหัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Kinemaster ตัดต่อวีดีโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดอัตราค่าบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรม Human Library จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดทำมือพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายแบ็คดรอป โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การอบรมในวันนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom กว่า 390 ราย อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” อบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting ในวันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” อบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” อบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting ในวันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์)”

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม “บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล บ้านท่าสะอาด ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล บ้านท่าสะอาด ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่ในบริการปรับปรุงห้องสมุดและปรบปรุงระบบอิเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล บ้านท่าสะอาด ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม”

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายตรงผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

พฤศจิกายน 2561
2,185 คน
ธันวาคม 2561
1,079 คน
มกราคม 2562
1,640 คน
กุมภาพันธ์ 2562
1,537 คน