ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

หยุดให้บริการ 16 – 17 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม “หยุดให้บริการ 16 – 17 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา”

แจ้งหยุดให้บริการ 21 มิถุนายน 2562

เนื่องด้วยบุคลากรเข้าร่วมประชุมสำนักฯ และ Big Cleaning อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และ อาคารบรรณราชนครินทร์

อ่านเพิ่มเติม “แจ้งหยุดให้บริการ 21 มิถุนายน 2562”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับรางวัลตามโครงการยอดนักอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฎิบัติการบริหาร การจัดการ และอัตราค่าธรรมเนียมเช่า บริการ ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

สภาตรวจเยี่ยม (Site Visit) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตรวจเยี่ยม (Site Visit) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องโถงบริการชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “สภาตรวจเยี่ยม (Site Visit) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

สืบสานงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” 2561

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด กิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” ณ ลานหน้าห้องสมุด(อาคารบรรณราชนครินทร์)

อ่านเพิ่มเติม “สืบสานงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” 2561”

นิทรรศการแสดงผลงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันศุกร์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน 2561 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดและเข้าร่วมนิทรรศการการจัดความรู้ (KM) ในหัวข้อ การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร โดยมีการประกวดนิทรรศการด้านความรู้หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ณ อาคาร 13 ชั้น 1 ห้องโถ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “นิทรรศการแสดงผลงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

อบรมเชิงปฏิบัติการ POWER BI โซลูชั่น

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ POWER BI โซลูชั่น โดยมีวิทยากรจากบริษัทล้านนาดอทคอม บรรยายในเนื้อหาและฝึกปฏิบัติให้กับผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1117 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ POWER BI โซลูชั่น”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ”

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วกับกับบริษัท ebsco ได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113-1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ””

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายตรงผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

พฤศจิกายน 2561
2,185 คน
ธันวาคม 2561
1,079 คน
มกราคม 2562
1,640 คน
กุมภาพันธ์ 2562
1,537 คน