ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ด่วนที่สุด !!! สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกท่าน ร่วมให้ข้อมูลโดยตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ครั้งที่ 2

เพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง สป.อว. ขอสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2)  โดยให้ระบุความต้องการใช้งานฐานข้อมูล 3 ลำดับแรกจาก 8 ฐานข้อมูลของการสำรวจ (ครั้งที่ 1) ตอบแบบสำรวจได้ที่ https://shorturl.at/qGKV1 

อ่านเพิ่มเติม “ด่วนที่สุด !!! สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกท่าน ร่วมให้ข้อมูลโดยตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ครั้งที่ 2”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ในหัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Kinemaster ตัดต่อวีดีโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม
ผู้อำนวยการ อาจารย์กรกช มาตะรัตน์

อาจารย์กรกช มาตะรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

พฤษภาคม 2566
299 ครั้ง
มิถุนายน 2566
6,218 ครั้ง
กรกฎาคม 2566
6,158 ครั้ง
สิงหาคม 2566
5,004 ครั้ง