ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการรับชมภาพยนตร์โดยใช้บริการ Netflix และ WeTv ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการรับชมภาพยนตร์โดยใช้บริการ Netflix และ WeTv สามารถเข้าใช้บริการได้ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 4 สามารถติดต่อจองเข้าใช้บริการได้ทุกวันทำการและสามารถยืมกลับไฟดูที่บ้านได้ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการรับชมภาพยนตร์โดยใช้บริการ Netflix และ WeTv ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป”

ขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ U-Multirank  ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123 – 1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ U-Multirank  ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123 – 1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2”

ขอเชิญแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรทุกท่านแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด หนังสือที่แนะนำเข้ามาจะได้รับการตรวจสอบว่า มีในห้องสมุดหรือไม่ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้พิจารณาร่วม ซึ่งการพิจารณาอยู่ภายใต้ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเป็นสำคัญ

ขอเชิญแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ในหัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Kinemaster ตัดต่อวีดีโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรม Human Library จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดทำมือพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายแบ็คดรอป โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นำโดย อาจารย์กรกช มาตะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมผู้บริหารและบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โดย คุณมาโนช อุทรส นักวิชาการศึกษาและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) สำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมทั้งเยี่ยมชมแผนกงานห้องสมุด และอุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม “โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร”

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 มีนาคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไป ตามเกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับ U-Multirank ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัย และได้มีกิจกรรมประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน โดยรางวัลชนะเลิศ หน่วยงานที่มีการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ครบถ้วนและสวยงาม คือ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา https://dss.snru.ac.th/ ผู้รับผิดชอบดูแลคือ นางสาวชุติกาญจน์ เพชรรักษ์

อ่านเพิ่มเติม “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 มีนาคม 2566”

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มีนาคม 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไป ตามเกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับ U-Multirank โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยในวันที่ 15 มีนาคม 2566 มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 3 หน่วยงาน ได้แก่

  1. คณะครุศาสตร
  2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
  3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และมีกิจกรรมการประกวดการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วม ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานที่มีการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ครบถ้วนและสวยงาม คือ หลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะคณะครุศาสตร ผู้รับผิดชอบดูแลคือ นายทินกร   วงค์คำ และ นางสาวรจนา  ประดา

อ่านเพิ่มเติม “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มีนาคม 2566”

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไป ตามเกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับ U-Multirank โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์”
อาจารย์ ดร,อุบลศิลป์ โพธิ์พรม รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ อาจารย์กรกช มาตะรัตน์

ระบบเเละโปรแกรม

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

มกราคม 2566
770 คน
กุมภาพันธ์ 2566
894 คน
มีนาคม 2566
546 คน
เมษายน 2566
53 คน