ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจการใช้งานทางด้านวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) ได้ดำเนินโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) สำหรับให้บริการแก่ อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 80 แห่ง และเพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม “ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจการใช้งานทางด้านวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง มาตรการการลดใช้พลังงานและทรัพยากรสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ในหัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Kinemaster ตัดต่อวีดีโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 21 มิถุนายน 2567

ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักศึกษาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ สาขาประมงและสาขาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123-1124) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 21 มิถุนายน 2567”

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องภูพานหลวง อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 งานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องภูพานหลวง อาคารบรรณราชนครินทร์ และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123-1124) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องภูพานหลวง อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
ผู้อำนวยการ อาจารย์กรกช มาตะรัตน์

อาจารย์กรกช มาตะรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

เดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวนเข้าใช้บริการ 1,290 คน
4,375 ครั้ง
เดือนมีนาคม 2567 จำนวนเข้าใช้บริการ 856 คน
2,610 ครั้ง
เดือนเมษายน 2567 จำนวนเข้าใช้บริการ 124 คน
391 ครั้ง
เดือนพฤษภาคม 2567 จำนวนเข้าใช้บริการ 187 คน
398 ครั้ง
เดือนมิถุนายน 2567 จำนวนเข้าใช้บริการ 2,273 คน
9,363 ครั้ง