ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 (วันหยุดชดเชยสงกรานต์)

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ตรวจสอบรายการหนังสือที่ยืมไป รวมถึงเช็คว่ามีค่าปรับคงค้าง และสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return)หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew https://arit.snru.ac.th (ต้องขออภัยในความไม่สะดวก)

อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 (วันหยุดชดเชยสงกรานต์)”

หยุดให้บริการ วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 เนื่องด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear สัญจร

อ่านเพิ่มเติม “หยุดให้บริการ วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563”

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “Library Care the Bear สัญจร”

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “Library Care the Bear สัญจร” วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “Library Care the Bear สัญจร””

บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรทุกท่านแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด หนังสือที่แนะนำเข้ามาจะได้รับการตรวจสอบว่า มีในห้องสมุดหรือไม่ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้พิจารณาร่วม ซึ่งการพิจารณาอยู่ภายใต้ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม “บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดอัตราค่าบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรม Human Library จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดทำมือพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายแบ็คดรอป โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ระหว่างวันที่ 9 – 16 กันยายน 2563 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่  3- 4 แต่ละสาขาได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563”

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ห้องสมุด(อาคารบรรณราชนครินทร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และ นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานห้องสมุด เกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ห้องสมุด(อาคารบรรณราชนครินทร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบสื่อและทรัพยากรสารสนเทศพร้อมชั้นหนังสือ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบสื่อและทรัพยากรสารสนเทศพร้อมชั้นหนังสือที่มีแถบ barcode เชื่อมโยงกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวนมากกว่า 200 ชื่อเรื่อง ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยให้บริการสมาชิกห้องสมุด บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนที่สนใจบริเวณโซน Green Library อาคารบรรณราชนครินทร์ ช้้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบสื่อและทรัพยากรสารสนเทศพร้อมชั้นหนังสือ”

โครงการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับห้องสมุด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมห้องสมุดและสถานีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 ให้กับโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ของ ม.ราชภัฏสกลนคร จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านป่าผาง อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร และ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว” ให้กับบุคลากรสำนักฯ โดยมีวิทยากรในการอบรมคือ คุณรัฐ เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณกำไล ลิ่มสอน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว””

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายตรงผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

พฤศจิกายน 2561
2,185 คน
ธันวาคม 2561
1,079 คน
มกราคม 2562
1,640 คน
กุมภาพันธ์ 2562
1,537 คน