ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าใช้งานเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษา eduroam

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้บริการเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การเข้าเข้าใช้เครือข่าย eduroam มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคลด้วยโปรโตคอล WPA (Wi-Fi Protected Access) และ EAP (Extensible Authentication Protocol) ผู้ใช้สามารถยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานเครือข่ายด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่หน่วยงานนั้นเป็นสมาชิกของ eduroam ซึ่งสามารถสืบค้นรายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก eduroam-th ได้จาก eduroam.uni.net.th หรือเว็บไซต์ผู้ประสานงานเครือข่าย eduroam ของแต่ละประเทศภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าใช้งานเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษา eduroam”

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบการประชุมทางไกล(VDO Conference) ด้วยโปรแกรม zoom meeting

ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบการประชุมทางไกล(VDO Conference) ด้วยโปรแกรม zoom meeting”

ประชาสัมพันธ์โปรแกรมที่สำนักฯ ให้บริการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการจัดหาโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเพื่อให้บริการสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการทำงานแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประกอบด้วย

๑. โปรแกรม zoom
๒. โปรแกรม Microsoft Campus
๓. โปรแกรม Adobe
๔. โปรแกรม SPSS
๕. โปรแกรม Google Workspace

อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์โปรแกรมที่สำนักฯ ให้บริการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน”

หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง APA 7th และการใช้โปรแกรม Zotero จัดทำเอกสารอ้างอิงงานวิทยานิพนธ์หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง

โปรแกรม Zotero เป็นโปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง เหมาะสำหรับผู้ใช้บริการที่กำลังทำบทความ วิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สามารถใช้ Zotero ช่วยในการทำอ้างอิงได้สะดวกมากยิ่งขึ้น!
1. ข้อมูลบรรณานุกรม : https://alist.snru.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=107539
2. รูปแบบการเขียนอ้างอิง APA (American Psychological Association 7 th edition) ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม “หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง APA 7th และการใช้โปรแกรม Zotero จัดทำเอกสารอ้างอิงงานวิทยานิพนธ์หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง”

ด่วนที่สุด !!! สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกท่าน ร่วมให้ข้อมูลโดยตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ครั้งที่ 2

เพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง สป.อว. ขอสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2)  โดยให้ระบุความต้องการใช้งานฐานข้อมูล 3 ลำดับแรกจาก 8 ฐานข้อมูลของการสำรวจ (ครั้งที่ 1) ตอบแบบสำรวจได้ที่ https://shorturl.at/qGKV1 

อ่านเพิ่มเติม “ด่วนที่สุด !!! สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกท่าน ร่วมให้ข้อมูลโดยตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ครั้งที่ 2”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ในหัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Kinemaster ตัดต่อวีดีโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม
ผู้อำนวยการ อาจารย์กรกช มาตะรัตน์

อาจารย์กรกช มาตะรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

เดือนมิถุนายน 2566 จำนวนเข้าใช้บริการ 1,654 คน
6,218 ครั้ง
เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวนเข้าใช้บริการ 1,708 คน
6,158 ครั้ง
เดือนสิงหาคม 2566 จำนวนเข้าใช้บริการ 1,555 คน
5,004 ครั้ง
เดือนกันยายน 2566 จำนวนเข้าใช้บริการ 1,130 คน
2,965 ครั้ง
เดือนตุลาคม 2566 จำนวนเข้าใช้บริการ 1,265 คน
3,778 ครั้ง