ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 6th

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 6th เพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงทางวิชาการในศตวรรษที่ 21″
ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 , วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ วันที่ 7 เมษายน 2564  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123 – 1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  (อาคาร 11) ชั้น 2 

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 6th”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้ริการ 26- 28 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้ริการ 26- 28 กุมภาพันธ์ 2564
26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันหยุดราชการ) วันมาฆบูชา
27 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 สัปดาห์มอบหมายงาน กศป.

อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้ริการ 26- 28 กุมภาพันธ์ 2564”

หยุด 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ 18 พฤศจิกายน 2563 งดให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (เนื่องด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประชุมประจำเดือน)
19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ (วันหยุดราชการ)

อ่านเพิ่มเติม “หยุด 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดอัตราค่าบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรม Human Library จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดทำมือพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายแบ็คดรอป โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนชมรมห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาการเรียนรู้การดูแลรักษาหนังสือด้วยเทคนิคหลายวิธีการ

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนชมรมห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาการเรียนรู้ การดูแลรักษาหนังสือด้วย การห่อปกหนังสือด้วยเทคนิคหลายวิธีการ โดยมีบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้และสอนวิธีในศึกษาการเรียนรู้ ณ ห้องอ้างอิง ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “นักเรียนชมรมห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาการเรียนรู้การดูแลรักษาหนังสือด้วยเทคนิคหลายวิธีการ”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 SNRU KM Share & Learn 2020 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 13 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดแสดงนิทรรศการ 2 องค์ความรู้ คือ 1.การบริการห้องสมุด ด้วยประตูควบคุมบุคคลเข้า-ออก แบบปีกนก (Flap Gate Barrier) 2.การใช้งานระบบสารสนเทศ Single Sing-On SNRU

อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”

มรสน. mou การพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับ CIPAT

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) โดยมีนายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคม พร้อมด้วย นายธนเดช เพิ่มพูน ที่ปรึกษาฝ่ายอบรมและทดสอบมาตรฐานสากล นายสมคิด เจริญชัย ที่ปรึกษาฝ่ายระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “มรสน. mou การพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับ CIPAT”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนัก

อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐”

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายตรงผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

พฤศจิกายน 2561
2,185 คน
ธันวาคม 2561
1,079 คน
มกราคม 2562
1,640 คน
กุมภาพันธ์ 2562
1,537 คน