ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 10 ขยายเวลารับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ในระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป
ลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาได้ที่ https://aritnet10.snru.ac.th/

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 10 ขยายเวลารับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดยกำหนดการฝึกอบรมดังกล่าวในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและทคโนโลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน”

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และพื้นที่โดยรอบอาคาร 11

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม อบอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และพื้นที่โดยรอบอาคาร 11

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และพื้นที่โดยรอบอาคาร 11”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหาร การจัดการ และอัตราค่าธรรมเนียมเช่าบริการห้องปฏิบัติการและห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ในหัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Kinemaster ตัดต่อวีดีโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดอัตราค่าบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรม Human Library จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดทำมือพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายแบ็คดรอป โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้จัดกิจกรรม ซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย” โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสกลนคร และ นายสมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย””

กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมมือร่วมใจให้องค์กรเป็น Green Office

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมมือร่วมใจให้องค์กรเป็น Green Office ในวัน ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยความร่วมมือจากบุคากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมมือร่วมใจให้องค์กรเป็น Green Office”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การอบรมในวันนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom กว่า 390 ราย อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” อบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting ในวันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” อบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” อบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting ในวันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์)”

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายตรงผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

พฤศจิกายน 2561
2,185 คน
ธันวาคม 2561
1,079 คน
มกราคม 2562
1,640 คน
กุมภาพันธ์ 2562
1,537 คน