ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “Library Care the Bear สัญจร”

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “Library Care the Bear สัญจร” วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “Library Care the Bear สัญจร””

บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรทุกท่านแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด หนังสือที่แนะนำเข้ามาจะได้รับการตรวจสอบว่า มีในห้องสมุดหรือไม่ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้พิจารณาร่วม ซึ่งการพิจารณาอยู่ภายใต้ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม “บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ห้องสมุด หยุดให้บริการ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เนื่องด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม“การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว”

อ่านเพิ่มเติม “ห้องสมุด หยุดให้บริการ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดอัตราค่าบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรม Human Library จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดทำมือพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายแบ็คดรอป โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบสื่อและทรัพยากรสารสนเทศพร้อมชั้นหนังสือ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบสื่อและทรัพยากรสารสนเทศพร้อมชั้นหนังสือที่มีแถบ barcode เชื่อมโยงกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวนมากกว่า 200 ชื่อเรื่อง ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยให้บริการสมาชิกห้องสมุด บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนที่สนใจบริเวณโซน Green Library อาคารบรรณราชนครินทร์ ช้้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบสื่อและทรัพยากรสารสนเทศพร้อมชั้นหนังสือ”

โครงการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับห้องสมุด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมห้องสมุดและสถานีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 ให้กับโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ของ ม.ราชภัฏสกลนคร จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านป่าผาง อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร และ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว” ให้กับบุคลากรสำนักฯ โดยมีวิทยากรในการอบรมคือ คุณรัฐ เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณกำไล ลิ่มสอน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว””

เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริหารสารสนเทศ และการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากผู้บริหารก่อนเปิดภาคและการดำเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสัตบงกซ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11)
และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ได้ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day”

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายตรงผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

พฤศจิกายน 2561
2,185 คน
ธันวาคม 2561
1,079 คน
มกราคม 2562
1,640 คน
กุมภาพันธ์ 2562
1,537 คน