ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 (สัปดาห์มอบหมายงาน กศป.)

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ตรวจสอบรายการหนังสือที่ยืมไป รวมถึงเช็คว่ามีค่าปรับคงค้าง และสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return)หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew http://alist.snru.ac.th/Search_Basic.aspx# (ต้องขออภัยในความไม่สะดวก)

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต เนื่องในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…ทุกท่าน

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต”

หยุดให้บริการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

📢📢สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เเนื่องด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดบริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11)

อ่านเพิ่มเติม “หยุดให้บริการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563”

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 16.30 น. เนื่องด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม เตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านเพิ่มเติม “อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง พื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องได้แก่ Microsoft Window, Microsoft Office 365 และชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ใช้งานซอฟต์แวร์และชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง พื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดอัตราค่าบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรม Human Library จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดทำมือพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายแบ็คดรอป โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้บริหารและบุคลากร 5 ตุลาคม 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนัก

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมผู้บริหารและบุคลากร 5 ตุลาคม 2563”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง “

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรทศิลป์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ” โดยมีวิทยากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้การอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูลออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง “”

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 6-7/10/2563

ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2563 คุณครูและนักเรียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดเกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ งานวิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด และนำชมการบริการต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ RFID ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 6-7/10/2563”

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 5/10/2563

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 คุณครูและนักเรียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) เกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีห้องสมุดอัตโนมัติ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 5/10/2563”

ศึกษาดูงาน Green Library 2563

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการ Green Library ภายในห้องสมุด ณ อาคาร 9 ห้องสมุด (ชั้น1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ศึกษาดูงาน Green Library 2563”

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายตรงผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

พฤศจิกายน 2561
2,185 คน
ธันวาคม 2561
1,079 คน
มกราคม 2562
1,640 คน
กุมภาพันธ์ 2562
1,537 คน