ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เนื่องด้วย วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562”

แจ้งหยุดให้บริการ 5 – 6 ตุลาคม 2562

แจ้งหยุดให้บริการระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 สัปดาห์มอบหมายงาน (กศป.) อ่านเพิ่มเติม “แจ้งหยุดให้บริการ 5 – 6 ตุลาคม 2562”

การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา โดย ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก ระหว่าง 18-19 กันยายน 2562  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สามารถลงทะเบียนหน้าห้องอบรมลงได้นะครับ)

อ่านเพิ่มเติม “การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา”

ขอเชิญทดลองใช้บริการใหม่ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญทดลองใช้บริการใหม่ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เปิดระบบการแจ้งเตือนผ่านทาง Line

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญทดลองใช้บริการใหม่ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับรางวัลตามโครงการยอดนักอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฎิบัติการบริหาร การจัดการ และอัตราค่าธรรมเนียมเช่า บริการ ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือทั่วไป ๘๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือทั่วไป จำนวน ๙๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(ALIST) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 46/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก ระหว่าง 18-19 กันยายน 2562  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ภาพกิจกรรม การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา”

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562”

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0”

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 -1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0””

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายตรงผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

พฤศจิกายน 2561
2,185 คน
ธันวาคม 2561
1,079 คน
มกราคม 2562
1,640 คน
กุมภาพันธ์ 2562
1,537 คน