ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT )

ขอเชิญร่วมตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment : ITA อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT )”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาในการส่งทรัพยากรสารสนเทศและยกเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่ง ระยะเวลาตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาในการส่งทรัพยากรสารสนเทศและยกเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่ง ในสถานะการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาในการส่งทรัพยากรสารสนเทศและยกเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่ง ระยะเวลาตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดอัตราค่าบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรม Human Library จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดทำมือพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายแบ็คดรอป โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 1/63 และกิจกรรม Big Cleaning Day

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักฯและการดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/63 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11)
และตอนบ่าย บุคลากรสำนักฯได้ทำกิจกรรม Big Cleaning อาคาร ศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) และอาคารบรรณราชนครินทร์

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 1/63 และกิจกรรม Big Cleaning Day”

ภาพกิจกรรม การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก ระหว่าง 18-19 กันยายน 2562  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ภาพกิจกรรม การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา”

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562”

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0”

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 -1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0””

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายตรงผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

พฤศจิกายน 2561
2,185 คน
ธันวาคม 2561
1,079 คน
มกราคม 2562
1,640 คน
กุมภาพันธ์ 2562
1,537 คน