ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ U-Multirank  ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123 – 1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ U-Multirank  ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123 – 1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2”

ขอเชิญแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรทุกท่านแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด หนังสือที่แนะนำเข้ามาจะได้รับการตรวจสอบว่า มีในห้องสมุดหรือไม่ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้พิจารณาร่วม ซึ่งการพิจารณาอยู่ภายใต้ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 9 ฐานข้อมูล

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 9 ฐาน ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.uni.net.th/reference-database/
อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 9 ฐานข้อมูล”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ในหัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Kinemaster ตัดต่อวีดีโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรม Human Library จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดทำมือพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายแบ็คดรอป โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 มีนาคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไป ตามเกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับ U-Multirank ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัย และได้มีกิจกรรมประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน โดยรางวัลชนะเลิศ หน่วยงานที่มีการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ครบถ้วนและสวยงาม คือ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา https://dss.snru.ac.th/ ผู้รับผิดชอบดูแลคือ นางสาวชุติกาญจน์ เพชรรักษ์

อ่านเพิ่มเติม “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 มีนาคม 2566”

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มีนาคม 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไป ตามเกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับ U-Multirank โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยในวันที่ 15 มีนาคม 2566 มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 3 หน่วยงาน ได้แก่

  1. คณะครุศาสตร
  2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
  3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และมีกิจกรรมการประกวดการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วม ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานที่มีการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ครบถ้วนและสวยงาม คือ หลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะคณะครุศาสตร ผู้รับผิดชอบดูแลคือ นายทินกร   วงค์คำ และ นางสาวรจนา  ประดา

อ่านเพิ่มเติม “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มีนาคม 2566”

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไป ตามเกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับ U-Multirank โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์”

SNRU KM share & learn (ปีงบประมาณ 2565)

วันที่ 10 ก.พ. 66 ม.ราชภัฏสกลนคร จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (SNRU KM share & learn 2022) ณ หอประชุมจามจุรี 1 โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ และ ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล กล่าวรายงาน

อ่านเพิ่มเติม “SNRU KM share & learn (ปีงบประมาณ 2565)”

อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

พฤศจิกายน 2561
2,185 คน
ธันวาคม 2561
1,079 คน
มกราคม 2562
1,640 คน
กุมภาพันธ์ 2562
1,537 คน