ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

หยุด 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ 18 พฤศจิกายน 2563 งดให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (เนื่องด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประชุมประจำเดือน)
19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ (วันหยุดราชการ)

อ่านเพิ่มเติม “หยุด 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ”

ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks เข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ชื่อฐานข้อมูล “Gale Virtual Reference Library” กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  (RuLibNET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks เข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 (สัปดาห์มอบหมายงาน กศป.)

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ตรวจสอบรายการหนังสือที่ยืมไป รวมถึงเช็คว่ามีค่าปรับคงค้าง และสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return)หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew http://alist.snru.ac.th/Search_Basic.aspx# (ต้องขออภัยในความไม่สะดวก) อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 (สัปดาห์มอบหมายงาน กศป.)”

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต เนื่องในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…ทุกท่าน

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต”

หยุดให้บริการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

📢📢สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เเนื่องด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดบริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11)

อ่านเพิ่มเติม “หยุดให้บริการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดอัตราค่าบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรม Human Library จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดทำมือพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายแบ็คดรอป โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

มรสน. mou การพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับ CIPAT

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) โดยมีนายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคม พร้อมด้วย นายธนเดช เพิ่มพูน ที่ปรึกษาฝ่ายอบรมและทดสอบมาตรฐานสากล นายสมคิด เจริญชัย ที่ปรึกษาฝ่ายระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “มรสน. mou การพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับ CIPAT”

ประชุมผู้บริหารและบุคลากร 5 ตุลาคม 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนัก

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมผู้บริหารและบุคลากร 5 ตุลาคม 2563”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง “

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรทศิลป์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ” โดยมีวิทยากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้การอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูลออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง “”

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 6-7/10/2563

ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2563 คุณครูและนักเรียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดเกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ งานวิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด และนำชมการบริการต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ RFID ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 6-7/10/2563”

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 5/10/2563

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 คุณครูและนักเรียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) เกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีห้องสมุดอัตโนมัติ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 5/10/2563”

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายตรงผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

พฤศจิกายน 2561
2,185 คน
ธันวาคม 2561
1,079 คน
มกราคม 2562
1,640 คน
กุมภาพันธ์ 2562
1,537 คน