ประชาสัมพันธ์โปรแกรมที่สำนักฯ ให้บริการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการจัดหาโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเพื่อให้บริการสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการทำงานแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประกอบด้วย

๑. โปรแกรม zoom
๒. โปรแกรม Microsoft Campus
๓. โปรแกรม Adobe
๔. โปรแกรม SPSS
๕. โปรแกรม Google Workspace