มรสน. mou การพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับ CIPAT

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) โดยมีนายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคม พร้อมด้วย นายธนเดช เพิ่มพูน ที่ปรึกษาฝ่ายอบรมและทดสอบมาตรฐานสากล นายสมคิด เจริญชัย ที่ปรึกษาฝ่ายระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “มรสน. mou การพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับ CIPAT”

ประชุมผู้บริหารและบุคลากร 5 ตุลาคม 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนัก

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมผู้บริหารและบุคลากร 5 ตุลาคม 2563”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง “

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรทศิลป์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ” โดยมีวิทยากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้การอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูลออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง “”

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 6-7/10/2563

ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2563 คุณครูและนักเรียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดเกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ งานวิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด และนำชมการบริการต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ RFID ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 6-7/10/2563”

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 5/10/2563

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 คุณครูและนักเรียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) เกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีห้องสมุดอัตโนมัติ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 5/10/2563”

ศึกษาดูงาน Green Library 2563

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการ Green Library ภายในห้องสมุด ณ อาคาร 9 ห้องสมุด (ชั้น1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ศึกษาดูงาน Green Library 2563”

โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ระหว่างวันที่ 9 – 16 กันยายน 2563 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่  3- 4 แต่ละสาขาได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563”

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ห้องสมุด(อาคารบรรณราชนครินทร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และ นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานห้องสมุด เกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ห้องสมุด(อาคารบรรณราชนครินทร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบสื่อและทรัพยากรสารสนเทศพร้อมชั้นหนังสือ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบสื่อและทรัพยากรสารสนเทศพร้อมชั้นหนังสือที่มีแถบ barcode เชื่อมโยงกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวนมากกว่า 200 ชื่อเรื่อง ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยให้บริการสมาชิกห้องสมุด บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนที่สนใจบริเวณโซน Green Library อาคารบรรณราชนครินทร์ ช้้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบสื่อและทรัพยากรสารสนเทศพร้อมชั้นหนังสือ”

โครงการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับห้องสมุด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมห้องสมุดและสถานีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 ให้กับโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ของ ม.ราชภัฏสกลนคร จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านป่าผาง อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร และ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”