นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (SNRU KM share & learn 2023) (31 มกราคม 2566)

วันพุธที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและงานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 (SNRU KM share & learn 2023) ณ หอประชุมจามจุรี โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดงาน และ ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ “SDGs Good Practice”

อ่านเพิ่มเติม “นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (SNRU KM share & learn 2023) (31 มกราคม 2566)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์และบริเวณโดยรอบ โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสกลนคร และอาจารย์กรกช มาตะรัตน์ ผู้อำนวยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนมุมมองการปรับตัวและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม “โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”