กิจกรรม การห่อปกหนังสือด้วยเทคนิคหลายวิธีการ 3/2/2564

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนชมรมห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาการเรียนรู้ การดูแลรักษาหนังสือด้วย การห่อปกหนังสือด้วยเทคนิคหลายวิธีการ โดยมีบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้และสอนวิธีในศึกษาการเรียนรู้ ณ ห้องอ้างอิง ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม การห่อปกหนังสือด้วยเทคนิคหลายวิธีการ 3/2/2564”

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ (KM) 2563

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 SNRU KM Share & Learn 2020 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 13 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดแสดงนิทรรศการ 2 องค์ความรู้ คือ 1.การบริการห้องสมุด ด้วยประตูควบคุมบุคคลเข้า-ออก แบบปีกนก (Flap Gate Barrier) 2.การใช้งานระบบสารสนเทศ Single Sing-On SNRU

อ่านเพิ่มเติม “นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ (KM) 2563”

ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว Green Library

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดยมีทีมผู้ตรวจประเมิน
1. ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ประธานเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
2. อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. นายพรศักดิ์ แสนศรี ผู้อำนายการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
4. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าตรวจประเมินอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) และได้ผ่านเกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

อ่านเพิ่มเติม “ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว Green Library”

มรสน. mou การพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับ CIPAT

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) โดยมีนายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคม พร้อมด้วย นายธนเดช เพิ่มพูน ที่ปรึกษาฝ่ายอบรมและทดสอบมาตรฐานสากล นายสมคิด เจริญชัย ที่ปรึกษาฝ่ายระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “มรสน. mou การพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับ CIPAT”

ประชุมผู้บริหารและบุคลากร 5 ตุลาคม 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนัก

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมผู้บริหารและบุคลากร 5 ตุลาคม 2563”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง “

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรทศิลป์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ” โดยมีวิทยากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้การอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูลออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง “”

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 6-7/10/2563

ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2563 คุณครูและนักเรียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดเกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ งานวิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด และนำชมการบริการต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ RFID ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 6-7/10/2563”

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 5/10/2563

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 คุณครูและนักเรียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) เกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีห้องสมุดอัตโนมัติ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 5/10/2563”

ศึกษาดูงาน Green Library 2563

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการ Green Library ภายในห้องสมุด ณ อาคาร 9 ห้องสมุด (ชั้น1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ศึกษาดูงาน Green Library 2563”

โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ระหว่างวันที่ 9 – 16 กันยายน 2563 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่  3- 4 แต่ละสาขาได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563”