ภาพกิจกรรม การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก ระหว่าง 18-19 กันยายน 2562  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ภาพกิจกรรม การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา”

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562”

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0”

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 -1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0””

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ”

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113-1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวิทยากรจากบริษัท EBSCO Information Service ให้ความรู้ในครั้งนี้ อ่านเพิ่มเติม “วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ””

สภามหาวิทยาลัยเข้าตรวจเยี่ยม (Site Visit) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องโถงบริการชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สภามหาวิทยาลัย ได้เข้าตรวจเยี่ยม (Site Visit) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานและร่วมคิด (Shared Idea) ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา (Ideate = Idea + Create) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องโถงบริการชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “สภามหาวิทยาลัยเข้าตรวจเยี่ยม (Site Visit) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องโถงบริการชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

สืบสานงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” 2561

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด กิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” ณ ลานหน้าห้องสมุด(อาคารบรรณราชนครินทร์)

อ่านเพิ่มเติม “สืบสานงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” 2561”

นิทรรศการแสดงผลงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันศุกร์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน 2561 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดและเข้าร่วมนิทรรศการการจัดความรู้ (KM) ในหัวข้อ การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร โดยมีการประกวดนิทรรศการด้านความรู้หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ณ อาคาร 13 ชั้น 1 ห้องโถ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “นิทรรศการแสดงผลงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”