โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ระหว่างวันที่ 9 – 16 กันยายน 2563 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่  3- 4 แต่ละสาขาได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563”

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ห้องสมุด(อาคารบรรณราชนครินทร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และ นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานห้องสมุด เกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ห้องสมุด(อาคารบรรณราชนครินทร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบสื่อและทรัพยากรสารสนเทศพร้อมชั้นหนังสือ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบสื่อและทรัพยากรสารสนเทศพร้อมชั้นหนังสือที่มีแถบ barcode เชื่อมโยงกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวนมากกว่า 200 ชื่อเรื่อง ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยให้บริการสมาชิกห้องสมุด บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนที่สนใจบริเวณโซน Green Library อาคารบรรณราชนครินทร์ ช้้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบสื่อและทรัพยากรสารสนเทศพร้อมชั้นหนังสือ”

โครงการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับห้องสมุด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมห้องสมุดและสถานีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 ให้กับโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ของ ม.ราชภัฏสกลนคร จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านป่าผาง อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร และ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว” ให้กับบุคลากรสำนักฯ โดยมีวิทยากรในการอบรมคือ คุณรัฐ เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณกำไล ลิ่มสอน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว””

เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริหารสารสนเทศ และการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากผู้บริหารก่อนเปิดภาคและการดำเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสัตบงกซ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11)
และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ได้ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day”

ภาพกิจกรรม การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก ระหว่าง 18-19 กันยายน 2562  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ภาพกิจกรรม การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา”

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562”

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0”

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 -1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Gale eBook เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0””