โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 มีนาคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไป ตามเกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับ U-Multirank ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัย และได้มีกิจกรรมประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน โดยรางวัลชนะเลิศ หน่วยงานที่มีการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ครบถ้วนและสวยงาม คือ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา https://dss.snru.ac.th/ ผู้รับผิดชอบดูแลคือ นางสาวชุติกาญจน์ เพชรรักษ์

อ่านเพิ่มเติม “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 มีนาคม 2566”

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มีนาคม 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไป ตามเกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับ U-Multirank โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยในวันที่ 15 มีนาคม 2566 มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 3 หน่วยงาน ได้แก่

  1. คณะครุศาสตร
  2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
  3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และมีกิจกรรมการประกวดการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วม ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานที่มีการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ครบถ้วนและสวยงาม คือ หลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะคณะครุศาสตร ผู้รับผิดชอบดูแลคือ นายทินกร   วงค์คำ และ นางสาวรจนา  ประดา

อ่านเพิ่มเติม “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มีนาคม 2566”

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไป ตามเกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับ U-Multirank โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์”

SNRU KM share & learn (ปีงบประมาณ 2565)

วันที่ 10 ก.พ. 66 ม.ราชภัฏสกลนคร จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (SNRU KM share & learn 2022) ณ หอประชุมจามจุรี 1 โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ และ ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล กล่าวรายงาน

อ่านเพิ่มเติม “SNRU KM share & learn (ปีงบประมาณ 2565)”

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้จัดกิจกรรม ซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย” โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสกลนคร และ นายสมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย””

กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมมือร่วมใจให้องค์กรเป็น Green Office

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมมือร่วมใจให้องค์กรเป็น Green Office ในวัน ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยความร่วมมือจากบุคากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมมือร่วมใจให้องค์กรเป็น Green Office”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การอบรมในวันนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom กว่า 390 ราย อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” อบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting ในวันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” อบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” อบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting ในวันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์)”