หัวข้อข่าว

รับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 มีนาคม 2566

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มีนาคม 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10

SNRU KM share & learn (ปีงบประมาณ 2565)

คำสั่ง มรสน. ที่ 800/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่ง มรสน. ที่ 496/2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ