หัวข้อข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio) 

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)

ขอเชิญเข้าใช้งานเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษา eduroam

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบการประชุมทางไกล(VDO Conference) ด้วยโปรแกรม zoom meeting

ประชาสัมพันธ์โปรแกรมที่สำนักฯ ให้บริการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน

รับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 มีนาคม 2566

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มีนาคม 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์