ข่าวประชาสัมพันธ์ แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio) 


แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio) เป็นระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใต้ E-Workforce Ecosystem Platform ซึ่งถือว่าเป็นระบบแฟ้มสะสมผลงานกลางของประเทศไทย เพราะทุกคนสามารถเข้าใช้งานในระบบดังกล่าวได้ และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างและเก็บโปรไฟล์ของบุคคลอย่างเป็นระบบ เพื่อเข้าสู่กลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีงานทำ ทั้งนี้ระบบ E-portfolio ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และมีระบบความมั่นคงปลอดภัยในการดูแลข้อมูล

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน E-Portfolio