คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์กรกช มาตะรัตน์
อาจารย์กรกช มาตะรัตน์
ผู้อำนวยการ
อีเมล์ : korakot@snru.ac.th

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ อักขระ
รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล์ : watchara.a@snru.ac.th
IP-Phone : 222

รองผู้อำนวยการ


อาจารย์ ดร.ชายแดน มิ่งเมือง
รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล์ : Chaidan@snru.ac.th
IP-Phone : 221

รองผู้อำนวยการ


อาจารย์นวรัตน์ เมืองเล็น
รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล์ : Nawarat.m@snru.ac.th
IP-Phone : 221

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ศิริกุล
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
อีเมล์ : nok.lps@snru.ac.th
IP-Phone : 221