ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
อีเมล์ : sombat@snru.ac.th
IP-Phone : 233

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


อาจารย์ธิติมา รจนา
รองผู้อำนวยการ
อีเมล์ : thitima.r@snru.ac.th
IP-Phone : 233

อาจารย์ ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก
รองผู้อำนวยการ

อีเมล์ : a_sutisa@snru.ac.th
IP-Phone : 222

อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์
รองผู้อำนวยการ
อีเมล์ : chaiyanan_s@kkumail.com
IP-Phone : 221

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร