คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อาจารย์ สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : sombat@snru.ac.th
IP-Phone : 233

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ธิติมา รจนา
รองผู้อำนวยการ
อีเมล์ : thitima.r@snru.ac.th
IP-Phone : 229

อาจารย์รดาณัฐ ภูสมนึก
รองผู้อำนวยการ

อีเมล์ : radanut@snru.ac.th
IP-Phone : 222

อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์
รองผู้อำนวยการ
อีเมล์ : chaiyanan@snru.ac.th
IP-Phone : 229

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ


นางสาวอังคณา ศิริกุล
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
อีเมล์ : angkanasirikul@hotmail.com
IP-Phone : 221