คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อาจารย์ สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : sombat@snru.ac.th
IP-Phone : 233

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ธิติมา รจนา
รองผู้อำนวยการ
อีเมล์ : thitima.r@snru.ac.th
IP-Phone : 230

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์
รองผู้อำนวยการ
อีเมล์ : chaiyanan@snru.ac.th
IP-Phone : 221

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์รดาณัฐ ภูสมนึก
รองผู้อำนวยการ

อีเมล์ : radanut@snru.ac.th
IP-Phone : 222

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ศิริกุล
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
อีเมล์ : nok.lps@snru.ac.th
IP-Phone : 221