บุคลากรงานบริการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรม


นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
IP-Phone : 224
อีเมล์ : chirasak@snru.ac.th


นายเอกราช วงค์กระโซ่
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
IP-Phone : 227
อีเมล์ : wongkraso@snru.ac.th


นายวิศิษฎ์ ปวงศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
IP-Phone : 234
อีเมล์ : visit@snru.ac.th


นายประไพ ศรีสมัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
IP-Phone : 221
อีเมล์ : parpai.sri@snru.ac.th