ขอประชาสัมพันธ์และเชิญทดลองใช้งานระบบ URL Shortener

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเข้าใช้งานระบบ Link : https://l.uni.net.th/
2. ตอบแบบสํารวจความต้องการใช้งานระบบ Short URL ที่ Link : https://l.uni.net.th/dw359txb2k

ด้วย สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สํานักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC) ได้ดําเนิน โครงการสนับสนุนระบบย่อลิงก์สําหรับหน่วยงานการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบย่อลิงก์ที่มี ความน่าเชื่อถือ ภายใต้ชื่อโดเมนรหัส “.th” บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร ทางการศึกษาประชาชนทั่วไปในการรับบริการจากหน่วยงานการศึกษาที่มีการให้ข้อมูลผ่านการย่อลิงก์ที่สามารถ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้