หัวข้อข่าว

ขอเชิญเข้าใช้บริการ E-Journal SNRU บริการวารสารวิชาการในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อสาธานุกรมไทยสำหรับเยาวชฯ เพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลนหนังสือ

บริการบทความวารสารในห้องสมุด SNRU : Article Delivery Service

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้ริการ 26- 28 กุมภาพันธ์ 2564

Coming soon !!! เตรียมพบกับ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 6th

แหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

หยุด 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks เข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 (สัปดาห์มอบหมายงาน กศป.)