หัวข้อข่าว

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ ทดลองใช้งานระบบห้องสมุดออนไลน์ Hibrary

ขอเชิญเข้าใช้บริการ E-Journal SNRU บริการวารสารวิชาการในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อสาธานุกรมไทยสำหรับเยาวชฯ เพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลนหนังสือ

ขอเชิญแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บริการบทความวารสารในห้องสมุด SNRU : Article Delivery Service

New Service!!! บริการ QR Code On Smartphone ให้กับผู้ใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) สำหรับผ่านประตูเข้า – ออกอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) บอกรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ชื่อเรื่อง

เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์ระบบการจองประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้ริการ 26- 28 กุมภาพันธ์ 2564

Coming soon !!! เตรียมพบกับ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 6th