หัวข้อข่าว

ขอเชิญเข้าใช้งานเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษา eduroam

ประชาสัมพันธ์โปรแกรมที่สำนักฯ ให้บริการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน

ขอเชิญชวนลงทะเบียนใช้งานแอพลิเคชั่น “ThaiID” Thai Digital Identity หรือ “ไทยดี” ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนได้สะดวกรวดเร็ว

บริการบทความวารสารในห้องสมุด SNRU : Article Delivery Service

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้ริการ 26- 28 กุมภาพันธ์ 2564

Coming soon !!! เตรียมพบกับ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 6th

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

หยุด 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks เข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 (สัปดาห์มอบหมายงาน กศป.)