นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (SNRU KM share & learn 2023) (31 มกราคม 2566)

วันพุธที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและงานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 (SNRU KM share & learn 2023) ณ หอประชุมจามจุรี โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดงาน และ ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ “SDGs Good Practice”

ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน จำนวน 2 องค์ความรู้ ดังนี้
1) ระบบสนับสนุนการให้บริการและเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ARIT-SNRU LINE  CHAT BOT 2023
2) ระบบแจ้งเตือนสถานะภาพเครือข่ายแบบเรียลไทม์โดยใช้การแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องปัญหาในการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ/การปฏิบัติงาน และปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน KM ในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จคืออะไร และในหน่วยงานต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนในด้านใด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดในรูปแบบ Onsite และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพทางเพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีคณะผู้บริหาร คณะผู้นำเสนอ นักศึกษาเข้าร่วมรับชมภายในงาน