หัวข้อข่าว

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (SNRU KM share & learn 2023) (31 มกราคม 2566)

คู่มือแนวปฏิบัติในการให้บริการฐานข้อมูล e-journal

การจัดการความรู้ 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การจัดการความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการที่ดีของบุคลากร

การจัดนิทรรศการการ แสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558