การจัดนิทรรศการการ แสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดกิจกรรมแสดงผลงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 13  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร