หัวข้อข่าว

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 1/63 และกิจกรรม Big Cleaning Day

การสอบวัดทักษะดิจิทัล ด้วยข้อสอบกระทรวจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (กรณีจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน) ฉบับที่ 6

บริการออนไลน์ (Online service)

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แจ้งหยุดให้บริการ 7 – 8 มีนาคม 2563

ขอเชิญชวนเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Gale eBooks & e-Journals เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0

ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks Collection จากฐานข้อมูล EBSCO เข้าห้องสมุด

ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks จากสำนักพิมพ์ GALE เข้าห้องสมุด

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562