หัวข้อข่าว

โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 (วันหยุดชดเชยสงกรานต์)

หยุดให้บริการ วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ห้องสมุด(อาคารบรรณราชนครินทร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบสื่อและทรัพยากรสารสนเทศพร้อมชั้นหนังสือ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “Library Care the Bear สัญจร”

โครงการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว”

เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย