หัวข้อข่าว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผ่านการประเมินให้เป็นห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 6th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้ริการ 26- 28 กุมภาพันธ์ 2564

Coming soon !!! เตรียมพบกับ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 6th

นักเรียนชมรมห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาการเรียนรู้การดูแลรักษาหนังสือด้วยเทคนิคหลายวิธีการ

แหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หยุด 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ