หัวข้อข่าว

Coming soon !!! เตรียมพบกับ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 6th

กิจกรรม การห่อปกหนังสือด้วยเทคนิคหลายวิธีการ 3/2/2564

แหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ (KM) 2563

ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว Green Library

หยุด 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

มรสน. mou การพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับ CIPAT

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 (สัปดาห์มอบหมายงาน กศป.)

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต