หัวข้อข่าว

มรสน. mou การพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับ CIPAT

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 (สัปดาห์มอบหมายงาน กศป.)

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

หยุดให้บริการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง “

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 6-7/10/2563

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 5/10/2563

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง พื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย