สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนัก

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัตบงกซ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โอกาสนี้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มอบแจกันช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับกับบุคลากรที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างานระดับชำนาญการ
ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 คน ดังนี้
1. นางเจริญพร บาทชารี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้างานบริหารทั่วไป
2. นายชาญชัย บาลศรี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3. นายกิตติภูมิ คำศรี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
4. นายจยุตย์ พูลเพิ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
5. นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ หัวหน้างานพัฒนาสื่อดิจิทัล
และแสดงความยินดีกับนายกิตติภูมิ คำศรี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ (คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563