บุคลากรงานบริหารทั่วไป


อาจารย์ธิติมา  รจนา
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


นางเจริญพร บาทชารี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 08-0177-2259 ภายใน 221
อีเมล์ : jararnporn@snru.ac.th

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


นายภควัต  ชัยวินิจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 08-4469-5465 ภายใน 221
อีเมล์ : pakhawat@snru.ac.th

นางสาววริษฐา  ไวแสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 09-8176-3360 ภายใน 221
อีเมล์ : warittha@snru.ac.th

นางสาวอุ่นเรือน  แสนเสน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-7490-4684 ภายใน 221
อีเมล์ : aunruan@snru.ac.th

 


นางชบา  จันไตรรัตน์
ตำแหน่ง : คนงาน (แม่บ้านห้องสมุด)
โทรศัพท์ : 08-0177-5292 ภายใน 231
อีเมล์ : –

นางลัดสดา ปรีประเสริฐ
ตำแหน่ง : คนงาน (แม่บ้านห้องสมุด)
โทรศัพท์ : 09-8304-9785 ภายใน 231
อีเมล์ : –

นายธีระภัทร์  อามาตรทอง
ตำแหน่ง : คนงาน (คนสวนประจำสำนักฯ)
โทรศัพท์ : 06-1057-1794 ภายใน 221
อีเมล์ : –

 


นางวราพร  ยศตะโคตร
ตำแหน่ง : คนงาน (แม่บ้านอาคาร 11)
โทรศัพท์ : 08-3147-0664 ภายใน 221
อีเมล์ : –

นางโกสิน ลุนราช
ตำแหน่ง : คนงาน (แม่บ้านอาคาร 11)
โทรศัพท์ : 08-3348-8636 ภายใน 221
อีเมล์ : –

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร