บุคลากรงานบริหารทั่วไป


นางสาวอังคณา ศิริกุล
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
อีเมล์ : angkanasirikul@hotmail.com
IP-Phone : 229

นางเจริญพร บาทชารี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 08-0177-2259 ภายใน 228
อีเมล์ : jararnporn@snru.ac.th


นายภควัต  ชัยวินิจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 08-4469-5465 ภายใน 229
อีเมล์ : pakhawat@snru.ac.th


นางสาวชุติมา สมใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 06-3569-7916 ภายใน 221
อีเมล์ : chutima@snru.ac.th


นางชบา จันไตรรัตน์
ตำแหน่ง คนงาน (แม่บ้านประจำห้องสมุด)
โทรศัพท์  : 231
อีเมล์ : -


นางสาวอุ่นเรือน  แสนเสน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-7490-4684 ภายใน 229
อีเมล์ : aunruan@snru.ac.th


นางวราพร  ยศตะโคตร
ตำแหน่ง : คนงาน (แม่บ้านอาคาร 11)
โทรศัพท์ : 08-3147-0664 ภายใน 229
อีเมล์ : –


นายธีรภัทร์  อามาตรทอง
ตำแหน่ง : คนงาน (คนสวนประจำสำนักฯ)
โทรศัพท์ : - ภายใน 221
อีเมล์ : -


นางสาววริษฐา  ไวแสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 09-8176-3360 ภายใน 228
อีเมล์ : warittha@snru.ac.th


นางสาวโกสิน ลุนราช
ตำแหน่ง : คนงาน (แม่บ้านประจำอาคาร 11)
โทรศัพท์ : 09-8925-8836 ภายใน 229
อีเมล์ : -


นางขันทอง ชินบุตร
ตำแหน่ง : คนงาน (แม่บ้านประจำห้องสมุด)
โทรศัพท์ : 06-1543-3378 ภายใน 231
อีเมล์ : -