บุคลากรงานบริหารทั่วไป


นางสาวอังคณา ศิริกุล
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
อีเมล์ : nok.lps@snru.ac.th
IP-Phone : 221

นางเจริญพร บาทชารี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
IP-Phone : 221
อีเมล์ : jararnporn@snru.ac.th


นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
IP-Phone : 221
อีเมล์ : phatthiya@snru.ac.th


นางขันทอง ชินบุตร
ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร 11
IP-Phone : 221
อีเมล์ : -


นางวราพร  ยศตะโคตร
ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคาร 11
IP-Phone : 221
อีเมล์ : –


นางสาวชุติมา สมใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
IP-Phone : 221
อีเมล์ : chutima@snru.ac.th


นางชบา จันไตรรัตน์
ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคารห้องสมุด
โทรศัพท์  : 231
อีเมล์ : -


นายธีรภัทร์  อามาตรทอง
ตำแหน่ง : คนสวนประจำสำนักฯ
IP-Phone : 221
อีเมล์ : -


นางสาววริษฐา  ไวแสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
IP-Phone : 221
อีเมล์ : warittha.ws29@snru.ac.th


นางสาวโกสิน ลุนราช
ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำอาคารห้องสมุด
IP-Phone : 231
อีเมล์ : -