บุคลากรงานบริหารทั่วไป


นางสาวอังคณา ศิริกุล
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
อีเมล์ : nok.lps@snru.ac.th
IP-Phone : 221

นางเจริญพร บาทชารี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
IP-Phone : 221
อีเมล์ : jararnporn@snru.ac.th


นายภควัต  ชัยวินิจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
IP-Phone : 221
อีเมล์ : pakhawat@snru.ac.th


นางสาววริษฐา  ไวแสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
IP-Phone : 221
อีเมล์ : warittha.ws29@snru.ac.th


นางขันทอง ชินบุตร
ตำแหน่ง : คนงาน (แม่บ้านประจำห้องสมุด)
IP-Phone : 231
อีเมล์ : -


นางสาวอุ่นเรือน  แสนเสน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
IP-Phone : 221
อีเมล์ : aunruan@snru.ac.th


นางวราพร  ยศตะโคตร
ตำแหน่ง : คนงาน (แม่บ้านอาคาร 11)
IP-Phone : 221
อีเมล์ : –


นางชบา จันไตรรัตน์
ตำแหน่ง คนงาน (แม่บ้านประจำห้องสมุด)
โทรศัพท์  : 231
อีเมล์ : -


นางสาวชุติมา สมใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
IP-Phone : 221
อีเมล์ : chutima@snru.ac.th


นางสาวโกสิน ลุนราช
ตำแหน่ง : คนงาน (แม่บ้านประจำอาคาร 11)
IP-Phone : 221
อีเมล์ : -


นายธีรภัทร์  อามาตรทอง
ตำแหน่ง : คนงาน (คนสวนประจำสำนักฯ)
IP-Phone : 221
อีเมล์ : -