สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง พื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องได้แก่ Microsoft Window, Microsoft Office 365 และชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ใช้งานซอฟต์แวร์และชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

การนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญท่านลงทะเบียนเพื่อใช้งานซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์และชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานได้ที่ https://forms.gle/RUZS1hqXJ9rnU6rz7 หรือสแกนที่ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเอกราช วงค์กระโซ่ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 08 5648 5234 หรือ IP Phone 227