โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน 5/10/2563

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 คุณครูและนักเรียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) เกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีห้องสมุดอัตโนมัติ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร