ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 6th

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 6th เพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงทางวิชาการในศตวรรษที่ 21″
ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 , วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ วันที่ 7 เมษายน 2564  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123 – 1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  (อาคาร 11) ชั้น 2 

วิทยากร
1. อาจารย์รดาณัฐ ภูสมนึก อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. อาจารย์กันยมาศ สงวนศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. อาจารย์เสริมวิช บุตรโยธี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ลงทะเบียน

รายชื่อลงทะเบียน

 

กำหนดการ

Full Screen