สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดยมีทีมผู้ตรวจประเมิน
1. ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ประธานเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
2. อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. นายพรศักดิ์ แสนศรี ผู้อำนายการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
4. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าตรวจประเมินอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) และได้ผ่านเกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library)