สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 SNRU KM Share & Learn 2020 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 13 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดแสดงนิทรรศการ 2 องค์ความรู้ คือ 1.การบริการห้องสมุด ด้วยประตูควบคุมบุคคลเข้า-ออก แบบปีกนก (Flap Gate Barrier) 2.การใช้งานระบบสารสนเทศ Single Sing-On SNRU