บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (MOOCS)

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ MOOC (Massive Open Online Course) หมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แบบเปิดเสรีสำหรับทุกๆคนในโลก สามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดจำนวน เน้นในระดับการศึกษารขั้นสูงที่ในระบบการศึกษาแบบเดิมที่มีข้อจำกัด อยู่แต่เฉพาะในห้องเรียน และรองรับผู้เรียนในจำนวนน้อย

Thai MOOC เป็นระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (Massive Open Online Course) พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) โดยมุ่งเน้นบทเรียนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
สืบค้นข้อมูลได้ที่ : https://thaimooc.org/

CHULA MOOC เป็นระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (Massive Open Online Course) พัฒนาโดยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) โดยมุ่งเน้นบทเรียนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตมาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิดความสามารถ และสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพ สืบค้นข้อมูลได้ที่ : https://mooc.chula.ac.th/

MUx เป็นบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC (Small Private Online Course) ภายใต้ระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUx) โดยกองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สืบค้นข้อมูลได้ที่ : https://mux.mahidol.ac.th/

CMU MOOC เป็นระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (Massive Open Online Course) พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ChiangMai University) โดยมุ่งเน้นบทเรียนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต สืบค้นข้อมูลได้ที่ : https://mooc.cmu.ac.th/

PSU MOOC เป็นระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (Massive Open Online Course) พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Songkla University) โดยมุ่งเน้นบทเรียนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต สืบค้นข้อมูลได้ที่ : https://mooc.psu.ac.th/

ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ (MOOC learn.in.th) เป็นคลังบทเรียนแบบเปิดสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ และบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดระบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบค้นข้อมูลได้ที่ : https://mooc.learn.in.th/main/

พัฒนาโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล : Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA เป็นบริการรูปแบบพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของ สพร. โดยจะทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค์ความรู้ การจัดอบรม และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สืบค้นข้อมูลได้ที่ : TDGA