หัวข้อข่าว

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2565 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด)

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL)

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ ทดลองใช้งานระบบห้องสมุดออนไลน์ Hibrary

ขอเชิญเข้าใช้บริการ E-Journal SNRU บริการวารสารวิชาการในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อสาธานุกรมไทยสำหรับเยาวชฯ เพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลนหนังสือ

ขอเชิญแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บริการบทความวารสารในห้องสมุด SNRU : Article Delivery Service

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ฐานข้อมูล

คู่มือแนวปฏิบัติในการให้บริการฐานข้อมูล e-journal