หัวข้อข่าว

หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง APA 7th และการใช้โปรแกรม Zotero จัดทำเอกสารอ้างอิงงานวิทยานิพนธ์หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง

ด่วนที่สุด !!! สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกท่าน ร่วมให้ข้อมูลโดยตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนสไตล์พีอาร์และการสื่อสารในองค์กร ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566

ประกาศรายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน ARENA OF VALOR รายการ ROV ARIT 2023 เริ่มจับฉลากในวันที่ 26 ก.ค. 66 เวลา 9.30 น. – 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม K-park

เชิญชวนน้อง ๆ ร่วมเปิดศึกเกม eSports ในโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญชวนลงทะเบียนใช้งานแอพลิเคชั่น “ThaiID” Thai Digital Identity หรือ “ไทยดี” ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนได้สะดวกรวดเร็ว

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานวารสารวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(รายบุคคล) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการรับชมภาพยนตร์โดยใช้บริการ Netflix และ WeTv ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร