หัวข้อข่าว

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ ทดลองใช้งานระบบห้องสมุดออนไลน์ Hibrary

ขอเชิญเข้าใช้บริการ E-Journal SNRU บริการวารสารวิชาการในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อสาธานุกรมไทยสำหรับเยาวชฯ เพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลนหนังสือ

ขอเชิญแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บริการบทความวารสารในห้องสมุด SNRU : Article Delivery Service

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ฐานข้อมูล

คู่มือแนวปฏิบัติในการให้บริการฐานข้อมูล e-journal

New Service!!! บริการ QR Code On Smartphone ให้กับผู้ใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) สำหรับผ่านประตูเข้า – ออกอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

คำสั่ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 22/2564 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ