หัวข้อข่าว

ขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ U-Multirank  ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123 – 1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2

ขอเชิญแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 9 ฐานข้อมูล

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 10 ขยายเวลารับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เข้าใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาไทย Hibary E-LIBRARY (ห้องสมุดออนไลน์) ตั้งแต่กันยายน 2565 เป็นต้นไป !!!

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2565 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด)

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL)

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ ทดลองใช้งานระบบห้องสมุดออนไลน์ Hibrary

ขอเชิญเข้าใช้บริการ E-Journal SNRU บริการวารสารวิชาการในรูปแบบออนไลน์